ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Školné

o    Podle zákona 561/2004 Sb. § 123 odstavec 2 a vyhlášky MŠMT č.14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění, je zákonný zástupce povinen hradit úplatu za vzdělávání. Ředitelka školy stanoví měsíční výši úplaty, způsob platby, podmínky osvobození od úplaty a jejího snížení nebo prominutí, a to vždy ve smyslu výše uvedených zákonů a předpisů. Zákonný zástupce dítěte se řídí ustanoveními tohoto rozhodnutí.

o    Úplatu ředitelka stanoví vždy na školní rok a je její povinností o tom písemně informovat zákonné zástupce dětí.

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2018 - 2019 se stanoví na 350,- Kč.

 

o    Platba je prováděna inkasním způsobem, vždy k 20 dni v měsíci a to zálohově na další měsíc a bude přičtena k částce stravného.

o    V případě, že nebude inkaso provedeno, bude rodič neprodleně telefonicky informován školou o výši dlužné částky a je povinen tuto částku uhradit osobně v určeném termínu na sekretariátě základní školy.

o    Platba musí být na účtu nejpozději poslední pracovní den v měsíci, jinak nebude dítě přijato k docházce do MŠ.

o    Při opakovaném neprovedení inkasa (2x) bude docházka dítěte do MŠ ukončena.

o    Děti, které chodí do třetího ročníku MŠ, tj. děti, které v tomto školním roce dovrší  šesti let, mají ze zákona předškolní vzdělávání bezúplatné.

o    Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo dávky pěstounské péče. Zákonní zástupci, kterých se toto týká, podají v MŠ včas vyplněnou žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáži tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

o    Na základě podané písemné žádosti zákonného zástupce na příslušném formuláři lze měsíční úplatu snížit, a to v tomto případě, pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce ze závažných důvodů (nemoc, doporučení pediatra, lázeňský či ozdravný pobyt apod.) V těchto případech se úplata se snižuje na paušální částku 175,- Kč.

o    V případě omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu se měsíční výše úplaty stanoví zvlášť. Hradí se hotově na sekretariátě ZŠ (p. Krotká). Termíny výběru budou vždy upřesněny vedoucí MŠ.

Školní stravování

o    Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte.

o    Strava je dovážená, zajišťuje ji školní jídelna při ZŠ ČSA. Děti dostávají jídlo denně čerstvé.

o    Podává se přesnídávka, oběd a svačina. Důraz klademe především na dostatek tekutin. Během dne mají děti v MŠ pitný režim zajištěn – k dispozici mají kdykoliv vodu nebo čaj.

o    Platba je prováděna inkasním způsobem k 20 dni v měsíci a to zálohově na další měsíc a bude přičtena k částce školného.

o    Vyúčtování přeplatků řádně odhlášené stravy bude provedeno ob jeden měsíc a přeplatky budou odečítány ze zálohové platby prováděné k 20 dni v měsíci.

o    V případě, že nebude inkaso provedeno, bude rodič neprodleně telefonicky informován vedoucí MŠ o výši dlužné částky a je povinen tuto částku uhradit osobně ihned na sekretariátě základní školy.

Výše stravného pro školní rok 2018 – 2019 stanoví za jednotlivé kategorie dodavatel obědů (ZŠ ČSA)  takto:

POZOR – ZMĚNA CEN STRAVNÉHO !!!

V souvislosti se zvýšením cen potravin, osobních i režijních nákladů, mění dodavatel od 1.2.2019 cenu stravného.

Žádám rodiče, aby si uhlídali limit u nastavení inkasa u dětí bez platby školného ve výši 1000,-Kč, u dětí s platbou školného ve výši 1200,-Kč. Tato částka se vztahuje na 1 dítě.

V případě nastavení menších částek se může stát, že vám inkaso neprojde.

kategorie do 6 let – 35,- Kč/ 1 oběd

kategorie odložená školní docházka /strávníci  do 7 let/- 38,- Kč / 1 oběd                                 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY SE PROVÁDÍ PŘÍMO V MŠ TAKTO:

NA PONDĚLÍ JE POTŘEBA PŘIHLÁSIT (odhlásit) DÍTĚ V PÁTEK PŘEDCHÁZEJÍCÍHO TÝDNE, NA DALŠÍ DNY VŽDY DEN PŘEDEM NEJPOZDĚJI DO 12.00 hodin.

BEZ VČASNÉHO PŘIHLÁŠENÍ STRAVY NEBUDE DÍTĚ DO MŠ PŘIJATO.

V případě, že dítě náhle onemocní a nebylo možné stravu na daný den odhlásit, může si zákonný zástupce jídlo vyzvednout do nosiče v příslušné třídě do  12.00  hod. !!!

 Výdej stravy pro nemocné děti je umožněn pouze v první den nemoci.

 Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.