Profilace mateřské školy

Motto ŠVP " MÁM RÁD SEBE, TEBE, VÁS, VŠECHNO CO JE KOLEM NÁS"

 

            Výchovné působení MŠ FIT Bohumín je dlouhodobě zaměřováno na uplatňování rozšířených pohybových aktivit se záměrem podporovat zdraví, pohybovou a fyzickou zdatnost dětí.

·         hravou formou rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti, získávat důvěru ve vlastní schopnosti a překonávat strach

·         rozvíjet dítě a jeho schopnost učení a poznání (podporovat a rozvíjet tělesnou zdatnost, zdraví, dovednost, schopnost myšlení, rozhodování, učení, řeč)

·         zaměřit se na zdravou výživu a zvýšení tělesné aktivity

·         dát základ pro vytvoření správných pohybových návyků

·         správné dýchání a držení těla

·         zařazování sezónních sportů – turistika, lyžování, běžkování, plavání apod.

·         nabízení sportovně relaxačních aktivit – jarní pobyt na horách, Dětskou jógu, Masáže do škol apod.

Dále se snažíme

·         vést dítě k osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost (svoboda a rovnost všech lidí, solidarita se slabými a ohroženými, hodnoty spojené se zdravím, životem, se životním prostředím, kulturní dědictví, tradice).

·         vést dítě k získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (rozvíjet a poznávat sama sebe, své potřeby a zájmy, sebevědomí, sebedůvěru, učíme se spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé). 

·         Poznáváním nejbližšího prostředí, ve kterém dítě žije, vytvářet povědomí o místě, kde vyrůstá.

·         Motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat zájem o vše nové a vést k samostatnému myšlení a řešení problémů, s ohledem na jeho věkové zvláštnosti.

·         Nabízet příležitosti k rozvoji sociální soudružnosti, vést respektu a úctě k druhým s tolerancí k odlišnostem.