Profilace mateřské školy

ŠVP pod názvem: POZNÁVÁME SVĚT S ANETKOU A HONZÍKEM.

Motto: " Mám rád sebe, tebe, vás, všechno, co je kolem nás..."

Naší prioritou je aby se, všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu ale, také aby byly děti šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

            Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.

            Naším cílem je, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

 

Výchovné působení MŠ FIT Bohumín je dlouhodobě zaměřováno na uplatňování rozšířených pohybových aktivit se záměrem podporovat zdraví, pohybovou a fyzickou zdatnost dětí.

  • hravou formou rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti, získávat důvěru ve vlastní schopnosti a překonávat strach

  • rozvíjet dítě a jeho schopnost učení a poznání (podporovat a rozvíjet tělesnou zdatnost, zdraví, dovednost, schopnost myšlení, rozhodování, učení, řeč)

  • zaměřit se na zdravou výživu a zvýšení tělesné aktivity

  • dát základ pro vytvoření správných pohybových návyků

  • správné dýchání a držení těla

  • zařazování sezónních sportů – turistika, lyžování, běžkování, plavání apod.

  • nabízení sportovně relaxačních aktivit – jarní pobyt na horách, Dětskou jógu, Masáže do škol apod.

 

Dále vedeme:

  • k poznávání nejbližšího prostředí, ve kterém dítě žije, vytvářet povědomí o místě, kde vyrůstá.

  • motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat zájem o vše nové a vést k samostatnému myšlení a řešení problémů, s ohledem na jeho věkové zvláštnosti

  • nabízet příležitosti k rozvoji sociální soudružnosti, vést respektu a úctě k druhým s tolerancí k odlišnostem.