Projekty v MŠ:

 • Celé Česko čte dětem
 • Babička a dědeček do školky
 • "Masáže do škol"
 • "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky."
 • "JÁ s TEBOU a TY se MNOU" Mezigenerační setkávání seniorů a dětí z MŠ.
 • Celoškolní preventivní program "Povídání Anetky a Honzíka" 
 

Zapojili jsme se do projektu Celé Česko čte dětem.

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst".

Chceme, tak podpořit předčtenářské dovednosti dětí. 

V rámci projektu Čteme dětem přichází za dětmi do mateřské školy číst 

pohádky jejich rodiče, prarodiče, sourozenci  nebo kamarádi .....

 

Zapojili jsme se do Projektu Babička a dědeček do školky

Projekt "Babička a dědeček do školky" spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory. Umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace a posiluje mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot. Pravidelnými činnostmi v rámci projektu zavádíme nebo podporujeme tradiční a důležitý rituál předčítání v rodinách a přispíváme ke zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti dětí. Dnešní děti vyrůstají v jazykově nepodnětném prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila obrazovka počítače, tabletu, mobilu či televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz. 

Projekt má svá pravidla a návaznost jednotlivých činností, a tím se odlišuje od docházení seniorů v rámci čtení dětem např. před spaním. Důležitá je návaznost, minimálně pěti po sobě jdoucích dní, čili pondělí až pátek. V praxi senior přijde v dopoledních hodinách do konktrétní třídy v MŠ, oblékne si pohádkový plášť a přečte dětem pohádku (stačí 5-10 min., lze využít knížky, které tematicky zapadají do týdenních či měsíčních plánů dané třídy). Potom si s dětmi společně povídají, malují, hrají nebo se podílejí na dalších společných činnostech. Kromě dětí a seniorů se do předčítání dětem zapojují rodiče. Děti jim nosí domů pohádky od babiček a dědečků, vytištěné na listu A5 a nalepené v pohádkových blocích (tyto pohádky jsou kratičké a nesouvisí se čtením z knížky v MŠ). Rodiče mají za domácí úkol přečíst je svým ratolestem před spaním. Tímto aktem bychom rádi motivovali rodiče k zavedení či prohloubení rodinného rituálu předčítání. Další den se ve školce senior ptá dětí, o čem "domácí" pohádka byla. Za odměnu dostávají děti veselé nálepky do pohádkového sešitu. K jednotlivým pohádkám si mohou malí posluchači malovat obrázky nebo vytvářet různé koláže. Na konci projektu (realizace záleží na školce; je možné jej dělat celý školní rok, či jen několik měsíců; buď 1 týden v měsíci nebo několik týdnů po sobě, ale minimálně 5 dní po sobě, čili 1 týden v měsíci) pak dětem zůstává jakási pohádková knížka (blok, sešit), ve které mají několik desítek krátkých pohádek i s autorskými obrázky. Ke knize se pak mohou kdykoliv vracet, ať už ve školce nebo doma s rodiči při společném čtení. 

uděluje OSVĚDČENÍ 

 pro MŠ FIT BOHUMÍN,

které je od 16. 11. 2016  zapojeno do mezinárodního programu MISP, pod záštitou Asociace MISA ČR.

 Program MISP byl do zařízení zaveden certifikovaným instruktorem MISP:  

Vilmou Valentovou

Zařízení se tak stává součástí mezinárodní skupiny 38 zemí celého světa, praktikující program MISP ve vzdělávacím či volnočasovém programu.

 Asociaci MISA ČR zastřešuje MISP and MISA International - www. massageinschools.com

 

MISP – Massage in Schools Programme

Aktivizační cvičení pro děti od 4 do 12 let

Program MISP je jednoduchým, přístupným a efektivním nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve školách. Jeho záměrem je dát dětem šanci zažít pečující dotek ve školách naprosto bezpečnou formou. Dá se také nazvat aktivizačním cvičením pro děti, které vede k rovnosti postojů ve třídě.

Nový koncept

Praktikování programu MISP je zcela nový koncept v dnešní moderní společnosti. I když jsou masáže staré jako lidstvo samo, teprve v minulém století byla věda schopna vysvětlit její výhody. Moderní společnost začala uznávat profesi masážních terapeutů a studie týkající se masáží se začaly objevovat všude jako nástroj pro zdraví, zvládání stresu a nastolení pohody.

Projekt MISP – aktivizační cvičení pro děti je jedinečný „masážní“ program zaměřený na dítě, kterým lze pomoci dětem po celém světě.

Program měl dosud velký úspěch jak pro děti, tak i pro jejich rodiče a učitele. A proč je to tak? Vzhledem k tomu, že lidské bytosti potřebují dotek pro svůj zdravý vývoj. 

Děti dělají jednoduchou masážní sestavu (rutinu) dle našeho programu MISP, což snižuje jejich stres, zvyšuje šanci na lepší koncentraci ve škole a lepší odpočinek doma.

Proč program MISP ve školách?

Výzkumy ukazují, že hlavními přínosy dotekového aktivizačního cvičení jsou:

1.      Děti jsou uvolněnější, dochází ke zvýšení pocitu klidu a jsou šťastnější.

2.      Mají pozitivní přístup k učení a snadněji se zapojují do procesu učení, déle se soustředí na výuku.

3.      Mají zvýšenou schopnost pracovat jak samostatně tak i ve skupinách.

4.      Zvyšuje se jejich sebevědomí a sebeúcta. Respektují více samy sebe i ostatní.

5.      Pociťují větší důvěru v rozhovoru s jinými dětmi a získávají silnější smysl pro pocit bezpečí.

6.      Dochází ke zlepšení sociálních dovedností, snadněji si získávají přátele.

7.      Dochází ke snížení agresivního chování a šikany.

8.      Získávají větší kreativitu a úspěšněji řeší problémy.

9.      Učebna je tišší.


Výhody pro fyzický rozvoj:

·         Podporuje integraci nervového systému k rozvoji dítěte.

·         Podporuje tělesný růst.

·         Podporuje mozkovou stimulaci růstu prostřednictvím dotyku.

Výhody pro emocionální vývoj:

·         Podporuje percepční zpětnou vazbu od nervových zakončení v pokožce.

·         Stimuluje uvolňování endorfinů, které podporují zdravý spánek a celkový pocit pohody.

·         Nižší výskyt psychosomatických onemocnění jako jsou bolesti hlavy a žaludeční bolesti.

Výhody pro imunitní systém:

·         Podporuje vývoj silné imunity pomocí změny v sympatickém nervovém systému, snížení negativních účinků stresu na dítě.

Program MISP řeší mnoho dalších problémů s dětmi jako je hyperaktivita, šikana, sociální vazby a další…

Co zavedení programu MISP podporuje?

·         Fyzický a emocionální rozvoj. Snižují se účinky stresu na vývoj dítěte.

·         Dochází ke zvýšení povědomí o lidském těle.

·         Tím jak dochází ke zpracování pocitu strachu a úzkosti, omezí se stres a napětí na vyvíjející se kostru a svalovou soustavu.

·         Snižuje se výskyt psychosomatických a chronických onemocnění jako jsou bolesti hlavy, svalů, nevolnost, žaludeční potíže, astma a mnohé další související vývojové problémy, hyperaktivita atd.

·         Masáž je účinná pro zlepšování funkce plic a krevního oběhu, což vede k celkovému pocitu pohody.

·         Zlepšení pozornosti dítěte, lepší zaostření, lepší soustředění, lepší paměť.

·         Rozvíjení dobrých sociálních dovedností, méně agresivity.

·         Obnovením rovnováhy dochází ke snížení stresového hormonu na lidský mozek, rozvíjejí se přirozené mechanismy k zvládání takových nástrojů jako je např. schopnost snadněji se naučit číst a rozvíjet řeč.

 

A jak to probíhá v praxi?

Masáž si provádí děti navzájem ve dvojicích. Děti jsou při masáži normálně oblečené. Instruktor MISP vede děti prostřednictvím jednotných tahů v masážní sestavě (rutině), které ukazuje buď na druhém učiteli, na sobě, nebo ve vzduchu (dospělý se dětí nedotýká). Jednotlivé masážní tahy se provádějí na zádech, ramenou, hlavě a pažích. Tato rutina je stejná ve všech zemích, kde MISP působí. Jakmile se děti rutinu naučí, trvá masáž přibližně 8 - 10 minut na jednom dítěti. Pak se děti vymění. Na začátku to může trvat trochu déle, ale jakmile se rutinu naučí, probíhá masáž poměrně snadno, a tak se může stát součástí jejich každodenního života.

Existují dvě velmi důležité zásady v programu MISP, které se musí dodržet:

 1. Děti musí vždy provádět masáž jen mezi sebou (tj. žádné masáže od jiných dospělých). 

2. Každé dítě vybere, zda chce masáž přijmout či ne (samozřejmě až po udělení schválení od rodičů). Před zahájením rutinní masáže se dítě, které předává masáž, musí vždy zeptat o svolení druhého dítěte. Tímto způsobem se děti učí určovat a zároveň respektovat hranice, a to jak jejich vlastní, tak i těch ostatních.

Na program MISP se vztahuje autorské právo a proto může být zaveden jen řádně vyškoleným certifikovaným instruktorem, který je zveřejněný na oficiálních stránkách Asociace MISA ČR.

 

 • "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky."

 • Projekt je inspirován především obsahem naší pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

  V rámci projektu není naším záměrem, aby děti vzájemně soupeřili, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se zaměřujeme na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

  Naším cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů.