Třída BUMBRLÍCI

 paní učitelky Vilma Valentová a Hana Záškolná
 

Zaměření třídy:

-          Prohlubování toho, co se děti již naučily.

-          Procházky a výlety za poznáním.

-          Vzbudit zájem a zvídavost při učení nových věcí.

-          Přizpůsobit se individuálním zvláštnostem dětí.

-          Rozvoj a podpora samostatnosti dítěte, jeho zdravé sebevědomí a učit je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.

-          Naším cílem je, aby se všechny děti zde cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, byly šťastné a spokojené.

-          Rozvoj pohybových dovedností – jóga, cvičení s overbally, atletika, taneční průprava.

-          Projekt Masáže do škol

-          Logopedická prevence – zdokonalování a rozšíření komunikačních, jazykových a vyjadřovacích schopností.

-          Seznamování dětí hravou formou se základy anglického jazyka.

-          Rozvoj předčtenářské gramotnosti - projekt Celé Česko čte dětem

-          Rozvoj předmatematické gramotnosti.