Třída BUMBRLÍCI

 paní učitelky Vilma Valentová a Hana Záškolná
 

Zaměření třídy:

25 dětí; 5-7 let

  • Rozvoj a podpora samostatnosti dítěte, jeho zdravé sebevědomí a učit je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.
  • cílevědomé připravování předškolních dětí na vstup do ZŠ (vhodnou motivací, hravou formou)
  • upevňování hygienických návyků, sebeobsluhy
  • kultura stolování
  • Rozvoj pohybových dovedností – dětská jóga, cvičení s overbally, atletika, taneční průprava.
  • Projekt Masáže do škol  - vzájemné respektování, úcta, rozvoj jemné motoriky, prostorové vnímání.
  • Logopedická prevence – zdokonalování a rozšíření komunikačních, jazykových a vyjadřovacích schopností.
  • Procházky a výlety za poznáním.
  • Rozvoj předčtenářské gramotnosti - projekt Celé Česko čte dětem
  • Rozvoj předmatematické gramotnosti - Hejnova metoda