Celoškolní dlouhodobý preventivní projekt pod názvem

 

POVÍDÁNÍ ANETKY A HONZÍKA…  

     Cíle projektu :

 

·         Vytvářet atmosféru pohody, sounáležitosti, kamarádství, tolerance, vytvářet rovnocenné týmy    ke spolupráci.

 

·          Posilovat pozitivní vztahy mezi dětmi.

 

·         Podporovat v dětech pocit jistoty, zázemí a vzájemné důvěry.

 

·         Vytvářet žebříček morálních hodnot a možností, jak se samostatně rozhodovat a jak hledat pomoc.

 

·         Motivovat děti k zdravému životnímu stylu.

 

·         Poznávat hodnotu věcí a lidské práce.

 

·         Posilovat sebevědomí dětí, rozvíjet dětské zájmy a talenty.

 

·         Učit děti vyrovnávat se s obtížemi, které patří k běžnému životu.

Získané kompetence:

Kompetence k učení

·         uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

 

·         klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

 

·         se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí

a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

Kompetence k řešení problémů

 

·         řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

 

·         řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

 

·         rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

 

Komunikativní kompetence

 

·         ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

 

·         se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

 

·         se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

 

·         komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

 

Sociální a personální kompetence

 

·         samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

 

·         projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

 

·         se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá

a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

 

·         napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

 

·         se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim

 

·         se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

 

Činnostní a občanské kompetence

 

·         má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

 

·         se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

 

·         chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

 

·         má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami

a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

 

·         spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

 

·         si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

 

·         dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

 Očekávané výstupy: 

Dítě a jeho tělo

 

·         koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

 

·         vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

 

·         vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)

 

·         zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)

 

·         zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit

po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)

 

·         pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí

o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané

ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

 

·         rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných

a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

 

·         mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

 

·         mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde

v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)

 

·         zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckamDítě a jeho psychika

 

·         pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 

·         vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

 

·         vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka

i obsah, ptát se)

 

·         domluvit se slovy i gesty, improvizovat

 

·         porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej

ve správných větách)

 

·         učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

 

·         sledovat a vyprávět příběh, pohádku

 

·         popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

 

·         rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci

 

·         projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon

 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

 

·         vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

 

·         záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

 

·         poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 

·         přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje

 

·         chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase

 

Sebepojetí, city, vůle

 

·         vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod.

 

·         prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 

·         respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

 

·         uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost

i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí

 

·         prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)

 

·         těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním

 

·         zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou

či dramatickou improvizací apo

Dítě a ten druhý

 

·         přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

 

·         odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

 

·         uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

 

·         chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené

 

·         uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

 

·         spolupracovat s ostatními

 

·         respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol

s jiným dítětem apod.

 

·         vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně

k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)

 

·         bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.

 

·         chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)

 

 Dítě a společnost

 

·         uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými

i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)

 

·         pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat

 

·         začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

 

·         adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit

se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

 

·         vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení

(v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)

 

·         utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)

 

·         chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

 

·         dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově

 

·         uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost

či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají)

 

·         zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.

 

·         vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)

 

Dítě a svět

 

·          orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)

 

·         zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)

 

·         uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)

 

·         porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole

 

·         pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod

 

Realizace dlouhodobého projektu :

 

Projekt  se bude prolínat celým vzdělávacím procesem v naší MŠ.

 

 Paní učitelky na jednotlivých  třídách si samy určí, kdy do svých plánů jednotlivé části programu zařadí nebo , ve  kterých  činnostech budou cíle programu plněny. Do zápisu do třídní knihy označí projekt červenou tečkou.

 

 

 

Části programu :         1. Základními pravidly společenského chování

 

                                       2. Zdravověda

 

                                       3. Rodinná a sexuální výchova

 

                                       4. Ochrana před nebezpečnými situacemi

 

 

 

1. Základními pravidly společenského chování

 

            Seznamovat děti zábavnou formou se základními pravidly společenského chování, postupně vytvořit pravidla soužití ve třídě a respektovat je.

 

Základním motivem a spojovacím prvkem celého projektu je kočka Justýna, která pomocí  konkrétních příkladů v příbězích vrstevníků seznamuje děti se základy etikety. Jednotlivé příběhy budou využívané jako motivace k dalším činnostem, které budou vždy zaměřeny na určitou oblast společenského chování a jednání (vhodným doplňkem knihy jsou i dvě CD, které kromě textů obsahují i pěkné písničky). Do textu je možno vstupovat a dále s ním pracovat.

 

Obsah témat z knihy:

 

1. Justýna  se představuje

 

Seznámení dětí s knihou, úvod do tématu. Děti poznávají kočku Justýnu, vzájemně se představují. Část zaměřená na rozvoj kamarádských vztahů a uvědomění si sounáležitosti se skupinou.

 

2. Justýna a kouzelná slovíčka

 

Část zaměřená na verbální komunikaci, používání mluveného slova jako dorozumívacího prostředku jak mezi dětmi, tak s dospělými osobami. Používání slov prosím, děkuji, s dovolením apod.

 

3. Justýna a lež

 

Část zaměřená na rozvoj schopnosti rozhodnout o pravdivosti x nepravdivosti tvrzení, uvědomění si co je dobré x špatné jednání. Vede děti k dovednosti respektovat druhého a vážit si výsledků jeho práce, umět se přiznat, omluvit se za nevhodné chování.

 

4. Justýna a stolování

 

 

 

Část zaměřená na seznámení s pravidly slušného stolování nejen v restauraci, ale i doma a v mateřské škole. Vede k připomenutí a dodržování základních hygienickými zásad nejen při jídle. Blok zároveň rozvíjí rozlišování pravé a levé strany vzhledem k vlastní osobě (praktické procvičování), manipulaci s různými předměty a materiály. Zařadíme námětové hry „Na kuchaře”, „Na číšníky”, „Na hostinu”.

 

5. Justýna v divadle

 

Část zaměřená na chování ve společnosti dospělých lidí i mimo známé prostředí domova nebo mateřské školy (pozdravit při příchodu a odchodu, chovat se ohleduplně). Pokud to situace v MŠ umožňuje, je vhodné zajistit dětem profesionální divadelní představení přímo ve školce nebo vyjet s dětmi do skutečného kamenného divadla. Zařadíme námětovou hru „Na divadlo”, vytváříme vlastoručně různé druhy loutek.

 

6. Co nás Justýna naučila aneb Pravidla soužití v naší třídě

 

 -        dobré mezilidské vztahy

 

-         správné a vždy zdvořilé chování

 

-         hodnocení správnosti a nesprávnosti jednání a jejich důsledků

 

-         úcta ke starším lidem

 

-         používáme pouze slušná slova

 

 Náměty, hry, motivace, dramatika, tvořivost.

 

-   Slabikář slušného chování,

 

-   básničky o kamarádství

 

-   Vše co potřebuji jsem se naučil v MŠ

 

 -  Umíme se chovat?

 

Pomůcky:

 

Kniha „Děti a slušné chování aneb vyprávění kočky Justýny” + CD s textem a písněmi, bílá plyšová kočka zabalená jako balíček pro děti,  motivační dopis.

 

 

 

 2. Zdravověda

 

  -   základní vědomosti o lidském těle

 

-     zdravá výživa

 

-     péče o ústní dutinu

 

-     systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu,     zdravotní prevence

 

-     vytváření žebříčků hodnot

 

-      rozvoj tvořivosti, pohybu, zájmů

 

 

 

Náměty, hry, motivace, dramatika, tvořivost.

 

-    různé tvořivé činnosti, hudební, výtvarné, pracovní, pohybové, konstruktivní dovednosti

 

-    návštěva nemocnice,

 

-    beseda " Jak pečovat o zoubky"

 

-    maňáskové scénky k tématu

 

-    dotykové hry,

 

-    říkadla, písničky

 

-    hry na doktora, na zdravou hostinu

 

-    didaktická hra Moje tělo, apod.

 

 

 

3. Rodinná a sexuální výchova.

 

-         vztahy mezi členy rodiny, jejich úlohy v rodině, jejich důležitost

 

-         poznávání různých sociálních rolí

 

-         vznik života a péče o novorozence

 

-         naše rodina, můj domov

 

 

 

Náměty, hry, motivace, dramatika, tvořivost.

 

-         puzzle chlapec, děvče, prarodiče

 

-         péče o panenky

 

-         říkanky a písně o rodině

 

-         poslech příběhů o  vztazích mezi členy rodiny a o dětech.

 

                   -   spolupráce s rodiči (pomoc dětí v rodině)

 

                   -   výroba a předávání dárků kamarádům a rodičům

 

                   -   rodina a rodinné vazby

 

                   -   didaktická pomůcka

 

 

 

 4. Ochrana před nebezpečnými situacemi

 

-         děti v dopravním provozu (znalost pravidel, správné vybavení,...)

 

-         bezpečnost doma (kuchyň, neznámé tekutiny, koupelna,...)

 

-         pozor na pejsky

 

-         cizí lidé

 

-         bezpečné koupání

 

-         nebezpečí počítačových her

 

-          umět použít slůvko ne

 

-         nebrat do ruky co neznám

 

-         léky užíváme na doporučení lékaře

 

-         drogy jsou špatná věc

 

-         předcházení projevům šikany

 

Náměty, hry, motivace, dramatika, tvořivost.

 

-    CD Kostičky,

 

-    publikace BESIP,

 

-    loutkové scénky o nebezpečných hrách se zápalkami, žehličkou, elektrikou.

 

-    modelové situace „Co kdyby“

 

 -   dramatické scénky s modelovými situacemi

 

-    zlověstné ostrovy s nepřáteli zdraví – tabákoví bandité, zlý netvor Alkoholín, strašná  obluda Drogera, Opilá studánka

 

  -    maňáskové divadlo

 

    -   pexesa

 

   -   znát svoji adresu

 

   -   nebezpečí počítačových her

 

   -   pomůcky z cyklu - Já kouřit nebudu a vím proč

 

 -    pohádky O Budulínkovi, O kůzlátkách, O Smolíčkovi - dramatizace

 

-      Bezpečnost – velké obrázky - publikace Záchranný kruh

 

-     Eko – odpady (didaktická pomůcka)

 

-     různé pomůcky k dopravní výchově (dopravní  značky, pravidla)