školní rok 2012 -2013

17.09.2011 00:00

ŠVP  letošního roku  je zaměřen na cílenou přípravu dětí na vstup do základní školy,

celkový osobnostní rozvoj dětí prostřednictvím přirozených pohybových aktivit, na tvořivé činnosti a

prožitkové poznávání okolního světa.

Organizaci výchovné práce jednotlivých tříd zabezpečují TVP PV, které zahrnují obsahovou náplň

činností dětí i spolupráci s rodiči.

  • Režim dne je uspořádán v jednotlivých třídách tak, aby umožňoval pružnost s přizpůsobení                                                                            činností individualitám dětí a uspokojoval jejich potřeby
  • Pedagogické pracovnice jsou na svoji práci odborně připravené a věnují se dětem a jejich vzdělávání.
  • Děti mají zajištěné prostředí, které jim poskytuje klidné a bezpečné zázemí a dostatečné soukromí
  • Adaptační režim přizpůsobujeme požadavkům rodičů, jejichž děti navštěvují naší MŠ
  • Čas dětí strávený v mateřské školce je uspořádán tak, aby měly dostatek prostoru a času na hru
  • Celý systém činností  je organizován tak,aby měly děti dostatek prostoru a podnětů pro svoji činnost
  • Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, individuálního přístupu k nim

 

Zpět