Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ FIT 

na školní rok 2018 - 2019

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ   

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce osobně v mateřské škole v termínu, který je zveřejněn na nástěnce v mateřské škole, webových stránkách školy.  Pokud se zákonný zástupce nemůže zápisu zúčastnit osobně, může pověřit plnou mocí jinou osobu. Přítomnost dítěte u zápisu není podmínkou.

Formuláře – „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a „Evidenční list“ dítěte si mohou rodiče vyzvednout předem v mateřské škole v termínu zveřejněném na  webových stránkách školky nebo facebooku .

Při  zápisu je nutné doložit: 

 • 1.Žádost o přijetí (vyplněný a podepsaný formulář zákonnými zástupci)
 • 2.Evidenční list dítěte (potvrzený od lékaře,o řádném očkování)
 • 3.Soudní rozhodnutí např. (svěření dítěte do peče matky, otce střídavá péče,pěstounská péče apod.)

Při převzetí žádosti v mateřské škole budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném vedoucí učitelka MŠ. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Zákonný zástupce je povinen pravdivě a ihned  v přijímacím řízení informovat o zdravotním stavu a zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání  (např. dítě bere léky, je v péči specialisty,má dietu,alergii,…) Děti, které potřebují zvláštní stravování – dieta, můžeme přijmout až po dohodě s pí.vedoucí školní jídelny ZŠ ČSA  (jiný právní subjekt).

Nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze popsaná kritéria (viz. Kritéria přijímacího řízení-příloha).

Zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření. Děti starší 6 let lze přijímat, pokud jim byl povolen odklad povinné školní docházky.

Kritéria pro přijímání dětí k  předškolnímu vzdělávání:

 • Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ FIT, podle kterých bude postupováno při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřské školy.
 • Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ust. § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem. 
 • Děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií.  Z níže uvedených kritérií plyne, že jsou přednostně přijímány děti v souladu se zákonem č. 561/2000 Sb..
 • Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku pokud to kapacita MŠ umožňuje.

Kritéria  pro přijímání dětí k  předškolnímu vzdělávání:

 • Děti s povinným školním vzděláváním podle § 34a školského zákona a děti s odloženou školní docházkou, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu), tedy děti 5(6) leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.
 • Děti splňující očkování dle § 50 zákona č.258/2000Sb., O ochraně zdraví.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2017 předškolní vzdělávání povinné.

 •  Děti 4leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu), tedy děti 4leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá

-nárok na přednostní přijetí od 1. 9. 2017 § 34 odst. 3 školského zákon

 • Děti, jejichž rodiče projeví zájem o základní vzdělávání na ZŠ Dr. E. Beneše.
 • Děti, které mají již v MŠ sourozence.
 • Děti, které se zúčastnily zápisu v loňském roce a nebyly pro kapacitu přijaty.
 • Děti 3leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu), tedy děti 3leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

-nárok na přednostní přijetí od 1. 9. 2018 § 34 odst. 3 školského zákona

 • Děti 2leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu), tedy děti 2leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

           -nárok na přednostní přijetí od 1. 9. 2020 § 34 odst. 3 školského zákona

Děti jsou přijímány na zkušební dobu 3 měsíců, která slouží k ověření schopnosti přizpůsobit se podmínkám mateřské školy podle § 34odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

 Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka a vedoucí učitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií, ostatní žádosti budou posuzovány individuálně podle závažnosti.

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte

     Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem-bude zveřejněno na webových stránkách MŠ a také vyvěšeno na dveřích MŠ nebo si jej mohou rodiče vyzvednout osobně u vedoucí učitelky MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje zákonnému zástupci písemně nebo je možné osobní převzetí. Spádová mateřská škola musí přijmout přednostně děti ze svého školského obvodu, pro které je předškolní vzdělání povinné nebo mají přednostní právo na přijetí (ve školním roce 2017/2018 se jedná o děti čtyřleté a starší).

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, pokud to kapacita MŠ umožňuje.

Při shodném splnění kritérií má přednost starší dítě před mladším. Pro přijetí dětí mladších tří let je směrodatná fyzická a psychická vyspělost dítěte.

 V případě, že zákonný zástupce podá odvolání proti nepřijetí dítěte do mateřské školy, může ředitel školy rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím zcela vyhoví odvolání a nemůže být způsobena újma dalším účastníkům řízení (§ 87 správního řádu). Jinak předává ředitel školy odvolání společně se spisem a svým stanoviskem k odvolání krajskému úřadu ve lhůtě 30 dnů nebo 10 dnů, pokud jde o nepřípustné nebo opožděné odvolání (§ 88 správního řádu).

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ podle §165 odstavec 2a zákona 561/2004 Sb. ve smyslu § 34 téhož zákona a ve správním řízení vystavuje Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte (také možno na zkušební dobu nejdéle tří měsíců), ve kterém je specifikován druh docházky dítěte do MŠ.

Zákonní zástupci dětí - cizích státních příslušníků mimo státy EU – jsou povinni doložit ředitelce školy spolu s žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzení cizinecké policie o přidělení statutu rezidenta nebo způsobu pobytu na území ČR.

Povinné předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání je povinné od 1.9.2017 pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.  

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce je povinnen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně, a to od 8.00 do 12.00 hod.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku.      

Individuální vzdělávání dítěte

Školský zákon umožňuje další tři způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání: individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole – v případě rozhodnutí zákonného zástupce plnit povinné předškolní vzdělávání některou z uvedených alternativních forem, je povinen toto oznámit písemně mateřské škole nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Vedoucí učitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3),(Desatero pro rodiče předškolního věku).

Vedoucí učitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

 • způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole pohovorem s pedagogem)
 • termín ověření ( poslední pondělí v listopadu), náhradní termín (první pondělí v prosinci).

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).

Vedoucí učitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4). Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).