Čj. 140/18                                                                                                

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAM

PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Základní škola a Mateřská škola Bohumín

tř. Dr. E. Beneše 456, příspěvková organizace

pro odloučené pracoviště

FITŠKOLKA BOHUMÍN

OKRUŽNÍ 683

 

POZNÁVÁME SVĚT S ANETKOU A HONZÍKEM

 

 „MÁM RÁD SEBE, TEBE, VÁS,

VŠECHNO, CO JE KOLEM NÁS…“

 

 

 

 

ŠVP zpracovala Vilma Valentová Urbančíková vedoucí učitelka MŠ ve spolupráci s pedagogickými a provozními pracovnicemi.

Aktualizován a schválen na pedagogické poradě dne: 30. 8.2018 s platností od 1.9.2018.

(Nahrazuje tímto dokument z 1. 9. 2016)

Platnost dokumentu: 5 let

 

Obsah

1      Identifikační údaje o mateřské škole. 3

2      Obecná charakteristika školy. 4

3      Podmínky vzdělávání 5

3.1       Věcné podmínky. 5

3.2       Životospráva. 6

3.3       Psychosociální podmínky. 6

3.4       Organizace. 6

3.5       Řízení mateřské školy. 16

3.6       Personální a pedagogické zajištění 17

3.7       Spoluúčast rodičů. 18

3.8       Nadstandardní aktivity v MŠ. 19

4      Charakteristika vzdělávacího programu. 21

4.1       Obecné cíle. 21

4.2       Dlouhodobé cíle ŠVP PV a prostředky realizace. 22

4.3       Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním.. 24

4.4       Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 24

4.5       Vzdělávání dětí mimořádně nadaných. 25

4.6       Vzdělávání dětí mladších 3 let 26

4.7       Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 26

4.8       Součásti TVP (třídního vzdělávacího programu) 26

4.9       Metody a formy práce. 28

5      Vzdělávací obsah. 29

5.1       Časový harmonogram jednotlivých integrovaných bloků. 39

5.2       Názvy integrovaných bloků, jejich charakteristika a hlavní tematické okruhy. 40

6      Evaluační systém.. 53

6.1       Úvod. 53

Seznam použité literatury. 67

 

1Identifikační údaje o mateřské škole

Zřizovatel:

Město Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, 735 81

Webové stránky města: www.mesto-bohumin.cz

 

Přesný název školy:

Základní škola a Mateřská škola

tř. Dr. E. Beneše 456, příspěvková organizace, Bohumín

 

Ředitel školy:

Mgr. Barbora Bolcarovičová

 

Telefon školy:

596 013 104

 

Webové stránky ZŠ:

www.zsbenesovka.cz

 

Emailová adresa:

skola@zsbenese.eu

 

Elokované pracoviště:

FITŠKOLKA Okružní 683, Bohumín

 

Vedoucí učitelka:

Vilma Valentová Urbančíková

 

Telefon MŠ:

730 521 403 – 1. patro

731 130 723 – 2. patro

 

Webové stránky MŠ:

fitskolka.webnode.cz

 

Emailová adresa MŠ:

ms-fit@mubo.cz

 

Správní řízení:

na základě podkladů MŠ vede ředitelka ZŠ

 

 

2Obecná charakteristika školy

Mateřská škola je dvoupodlažní budova na sídlišti postavená v roce 1967. V prvním podlaží mateřské školy se nachází dvě třídy a kancelář pro zaměstnance. Na druhém podlaží se nachází dvě třídy a kancelář vedoucí učitelky. Každá třída má šatnu, sociální zařízení pro děti i dospělé, kuchyni pro výdej jídla a šatnu. Mateřská škola nemá vlastní kuchyň a stravování je zajišťováno dovozem ze školní jídelny ZŠ ČSA.  V přízemí budovy je kotelna s dálkovým dodáváním tepla, tělocvična, multifunkční učebna, sborovna pro pedagogické pracovníky, sklad pro výtvarný materiál,  sklad pro didaktické pomůcky a sportovní potřeby, šatna pro zaměstnance MŠ, venkovní sklad hraček, sklad prádla a archív MŠ. Zahrada je vybavena moderními prvky pro volnočasové aktivity dětí a splňuje veškeré hygienické i bezpečnostní normy.

 

 

3Podmínky vzdělávání

3.1Věcné podmínky

 • Mateřská škola prošla generální opravou, má dostatečně velké prostory, které svým uspořádáním vyhovují nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.
 • Ve třídách prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí, pouze při cvičení a pohybových aktivitách je potřeba dbát na bezpečnost dětí.
 • Dětský nábytek (skříně, stolečky, židličky) odpovídá počtu dětí, je zdravotně nezávadný, bezpečný, odpovídá věku dětí a jejich antropometrickým požadavkům.
 • K odpočinku jsou ve všech třídách lůžka odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné.
 • Tělocvičné nářadí a náčiní je umístěno ve skladu, postupně obohacujeme toto náčiní o nové prvky.
 • Děti se podílejí svými výtvory na úpravě a výzdobě interiéru budovy. K tomu slouží nástěnky, schodiště, sítě. Dětské práce jsou přístupné všem příchozím do MŠ.
 • Za budovou MŠ je rozlehlá zahrada, která je vhodná pro naplňování cílů RVP a naším cílem je její maximální využití ve prospěch rozvoje klíčových kompetencí dětí. Tyto prostory jsou vybavené průlezkou, pískovišti, tak aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity.
 • Hygienické zařízení jsou estetického vzhledu, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné.
 • Vybavení pomůckami a hračkami ve třídách vcelku odpovídá počtu docházejících dětí jejich věku. Vše je dle požadavků pedagogů průběžně obnovováno a doplňováno.
 • V MŠ jsou dispozici dva počítače, jeden pro pedagogy a druhý je využitý školnici pro odhlašování stravy.
 • Děti mají volný přístup k hračkám a pomůckám s předem domluvenými pravidly používání, které jsou umístěny tak, aby děti na ně viděly a mohly si je sami vzít a zase uklidit zpět.

 

 

3.2Životospráva

 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava a jsou dodržovány intervaly mezi podávanými jídly.
 • Děti do jídla nenutíme, ale vedeme je k tomu, aby jídlo alespoň ochutnaly.
 • Děti mají pravidelný pitný režim ve všech třídách i při pobytu na zahradě.
 • Děti pobývají každodenně venku, program je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší, mají dostatek volného pohybu nejen venku ale i v interiéru MŠ.
 • Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor.

3.3Psychosociální podmínky

 • Děti i dospělí se cítí v prostředí MŠ dobře, spokojeně, jistě a bezpečně.
 • Nově příchozím dětem je umožněná postupná adaptace na prostředí.
 • Respektujeme individuální potřeby dětí i rodiny.
 • Děti nejsou neúměrně zatěžovány a neurotizovány spěchem a chvatem.
 • Vztahy mezi dětmi jsou rovnocenné, podněcují individuální rozvoj sebevědomí, učení, nadání a současně respektují hodnoty, na nichž je založena naše společnost.
 • Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevuje vzájemná důvěra a tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora.
 • Pedagog se věnuje prevenci šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí.
 • Naše MŠ je zapojena do projektu „Celé Česko čte dětem“ – každý den je dětem čteno při poledním klidu. Při čtení spolupracujeme s rodiči, prarodiči, osobnostmi z různých oblastí a školáky ze ZŠ Beneše.

3.4Organizace

 • Dostatečně velké prostory ve třídách umožňující variabilní využití, nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídách.
 • Denní řád je pružný a reaguje na individuální možnosti dětí.
 • Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, vedeny vhodnou motivací.
 • Plánování činností vychází z potřeb dětí tak, aby plně vyhovovaly momentální situaci.

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce osobně v mateřské škole v termínu, který je zveřejněn na nástěnce v mateřské škole, webových stránkách školy.  Pokud se zákonný zástupce nemůže zápisu zúčastnit osobně, může pověřit plnou mocí jinou osobu. Přítomnost dítěte u zápisu není podmínkou.

Formuláře – „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a „Evidenční list“ dítěte si mohou rodiče vyzvednout předem v mateřské škole v termínu zveřejněném na  webových stránkách školky nebo Facebooku.

Při  zápisu je nutné doložit: 

 1. Žádost o přijetí (vyplněný a podepsaný formulář zákonnými zástupci)
 2. Evidenční list dítěte (potvrzený od lékaře, o řádném očkování)
 3. Soudní rozhodnutí (např. svěření dítěte do peče matky či otce, střídavá péče, pěstounská péče)

Při převzetí žádosti v mateřské škole budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném vedoucí učitelkou MŠ. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Zákonný zástupce je povinen pravdivě a ihnedv přijímacím řízení informovat o zdravotním stavu a zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (např. dítě bere léky, je v péči specialisty, má dietu, alergii). Děti, které potřebují zvláštní stravování – dieta, můžeme přijmout až po dohodě s paní vedoucí školní jídelny ZŠ ČSA  (jiný právní subjekt).

Nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze popsaná kritéria (viz. Kritéria přijímacího řízení - příloha).

Zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření. Děti starší 6 let lze přijímat, pokud jim byl povolen odklad povinné školní docházky.

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte

     Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem - bude zveřejněno na webových stránkách MŠ a také vyvěšeno na dveřích MŠ nebo si jej mohou rodiče vyzvednout osobně u vedoucí učitelky MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje zákonnému zástupci písemně nebo je možné osobní převzetí. Spádová mateřská škola musí přijmout přednostně děti ze svého školského obvodu, pro které je předškolní vzdělání povinné nebo mají přednostní právo na přijetí.

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, pokud to kapacita MŠ umožňuje.

Při shodném splnění kritérií má přednost starší dítě před mladším. Pro přijetí dětí mladších tří let je směrodatná fyzická a psychická vyspělost dítěte.

 V případě, že zákonný zástupce podá odvolání proti nepřijetí dítěte do mateřské školy, může ředitel školy rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím zcela vyhoví odvolání a nemůže být způsobena újma dalším účastníkům řízení (§ 87 správního řádu). Jinak předává ředitel školy odvolání společně se spisem a svým stanoviskem k odvolání krajskému úřadu ve lhůtě 30 dnů nebo 10 dnů, pokud jde o nepřípustné nebo opožděné odvolání (§ 88 správního řádu).

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ podle §165 odstavec 2a zákona 561/2004 Sb. ve smyslu § 34 téhož zákona a ve správním řízení vystavuje Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte (také možno na zkušební dobu nejdéle tří měsíců), ve kterém je specifikován druh docházky dítěte do MŠ.

Zákonní zástupci dětí - cizích státních příslušníků mimo státy EU – jsou povinni doložit ředitelce školy spolu s žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzení cizinecké policie o přidělení statutu rezidenta nebo způsobu pobytu na území ČR.

Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

Ukončení docházky dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy podle §165 odstavec 2a zákona 561/2004 Sb. ve smyslu § 35 téhož zákona a ve správním řízení vystavuje Rozhodnutí o ukončení docházky dítěte do mateřské školy. Toto rozhodnutí se nevydává v případě, že dítě odchází do základní školy. Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte ukončit docházku do mateřské školy v případě:

 • Pokud je dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřítomno nepřetržitě po dobu delší než dva týdny.
 • Ukončení doporučí v průběhu zkušební doby lékař nebo školské poradenské zařízení.
 • Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ved. učitelkou  jiný termín úhrady.
 • Pokud zákonný zástupce závažným způsobem narušuje opakovaně provoz mateřské školy.
 • Pokud o ukončení vzdělávání v mateřské škole požádá zákonný zástupce dítěte, sepíše s ním vedoucí učitelka školy Dohodu o ukončení vzdělávání, která není ve správním řízení.

Evidence dítěte

 • Rodiče dítěte předají při zápisu do MŠ žádost o přijetí do MŠ, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.
 • Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před vydáním rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy.
 • Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon) a změnu zdravotního stavu dítěte.
 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

Povinné předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání je povinné od 1.9.2017 pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.  

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně, a to od 8:00 do 12:00 hod.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku.

 

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte v povinném předškolním vzdělávání

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte. Zákonný zástupce je povinen omluvit dítě:

 • absence od jednoho do tří pracovních dnů telefonicky;
 • absence od čtyř do dvaceti pracovních dnů – písemně do omluvného listu dítěte;
 • absence delší než 20 pracovních dnů – písemně do omluvného listu dítěte    včetně potvrzení od lékaře.

Vedoucí učitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Třídní učitelky evidují školní docházku své třídy. V případě, že je dítě neomluvené, informují učitelky, vedoucí učitelku MŠ.

Neomluvenou absenci dítěte řeší vedoucí MŠ pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci vedoucí učitelka MŠ, zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

Individuální vzdělávání dítěte

Školský zákon umožňuje další tři způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání: individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole – v případě rozhodnutí zákonného zástupce plnit povinné předškolní vzdělávání některou z uvedených alternativních forem, je povinen toto oznámit písemně mateřské škole nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Vedoucí učitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3),(Desatero pro rodiče předškolního věku).

Vedoucí učitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

 • způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole pohovorem s pedagogem);
 • termín ověření ( poslední pondělí v listopadu);
 • náhradní termín (první pondělí v prosinci).

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).

Vedoucí učitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4). Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).

Kapacita mateřské školy dle zřizovací listiny je 100 dětí.

Provoz mateřské školy

 • Děti se scházejí od 6:00 hodin na 2. patře ve třídách:
  • Čiperky - sudý týden
  • Bumbrlíci - lichý týden
 • Děti se rozcházejí od 15:30 hodin na 1. patře ve třídách:
  • Človíčci  - lichý týden
  • Zvídálci -  sudý týden

 

 • Ráno přivádějí zákonní zástupci děti do MŠ do 8:00 hodin. Po domluvě s třídní učitelkou lze ve výjimečných případech (lékař, logopedie apod.) dítě přivádět do mateřské školy později.
 • Ranní svačinku mají děti od 8:30 do 9:00 hodin.
 • V době od 9:30 do 11:30 hodin jsou děti mimo budovu MŠ.
 • Pokud dítě odchází domů po obědě, zákonní zástupci toto musí předem sdělit paní učitelce a dítě si vyzvednout v době od 11:45 do 12:00 hodin.
 • Z MŠ si dítě vyzvedávají zákonní zástupci nebo jimi pověření zástupci, pro které musí být vystaveno ”Zmocnění”. Bez tohoto písemného zmocnění paní učitelky nevydají dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci.
 • Do MŠ dítě dochází pravidelně. Pokud dítě onemocní nebo si je zákonní zástupci chtějí ponechat doma, je potřebné jej ihned omluvit.
 • Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
 • Informace o připravovaných akcích jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně tyto nástěnky sledovat.

 

Odchody z MŠ:          11:45-12:00 hodin      po obědě odcházející děti

                        13:45-15:55 hodin      celodenní děti

                       16:00 hodin                 ukončení provozu MŠ

Uzamčení MŠ:            8:00 hodin          

                                    8:15 hodin                  úklid schodiště

                        10:00 hodin                odchod dětí na pobyt venku

                        12:00 hodin                úklid schodiště

                        16:00 hodin                ukončení provozu

Provoz mateřské školy od 6:00 do 16:00 hodin.

Režim dne v MŠ

            MŠ doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj a pro navazující vzdělávání v ZŠ.

            MŠ pracuje ve volném výchovně vzdělávacím režimu, respektuje věkové a individuální zvláštnosti dětí i jejich potřeby a biorytmus. Pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

Ranní blok 

6:00-8:00        scházení dětí, volné hry a činnosti, individuální a skupinové řízené činnosti dle tematických programů tříd,  komunitní kruh, pohybové aktivity

8:30-9:00        hygiena, svačinka

Dopolední blok

9:00-9:30        řízená činnost dle ŠVP

9:30-11:15      příprava na pobyt venku, pobyt venku je přizpůsobován roční době, počasí a stavu ovzduší

11:15-12:30    příprava na oběd, oběd, ústní hygiena, příprava na odpočinek

Klidový blok  

12:00-13:30    dle individuálních potřeb dětí: odpočinek na lehátku, spánek, relaxační techniky, autogenní trénink, poslech pohádek a jiných textů, zpěvu, hudby, klidové hry a individuální činnosti, foukání flétny, grafomotorické činnosti, volné a řízené činnosti dle programu tříd, příprava dětí na vstup do ZŠ dle individuálních plánů,

Odpolední blok

13:30-14:00   příprava na svačinu, svačina.

14:00-16:00    spontánní hry do odchodu dětí,

společné činnosti rodičů a dětí,

slavnosti, akce, programy

" Režim dne“ je umístěn v šatnách jednotlivých tříd.

Organizace vzdělávání

1. třída „Zvídálci:       25 dětí; 2,5 - 3,5 leté děti

Zaměření:

 • Adaptace dětí, pomoci překonávat první rozpaky, poznávat nové kamarády a včlenit se do kolektivu.
 • Rozvíjení vztahů k dětem i dospělým, schopnost komunikace, osvojování a dodržování domluvených pravidel a bezpečného chování při všech činnostech v MŠ.
 • Upevňování sebeobslužných dovedností dětí.
 • Rozvoj jazykových a řečových schopnosti.
 • Logopedická prevence – zdokonalování a rozšíření komunikačních, jazykových a vyjadřovacích schopností.
 • Zapojení se do projektu “Celé Česko čte dětem”, budeme vést děti k poslechu pohádek nejen čtených, ale i vyprávěných.
 • Cvičení s říkadly.

2. třída „Človíčci“:     25 dětí; 5 - 7let

Zaměření:

 • Respektování vývojových a věkových zvláštností dětí, s důrazem na bezproblémovou   adaptaci nových dětí.
 • Uvědomování si vlastní identity, spolupráce mezi dětmi a dospělými.
 • Cílevědomé připravování předškolních dětí na vstup do ZŠ (vhodnou motivací, hravou formou).
 • Rozvoj předčtenářské gramotnosti - projekt Celé Česko čte dětem.
 • Rozvoj předmatematické gramotnosti.
 • Sportovní a pohybové aktivity –  turistika, plavání, lyžování.
 • Učebna LEGO Dacta – polytechnické vzdělávání.

3. třída „Bumbrlíci“:   25 dětí; 5-7 let

Zaměření:

 • Rozvoj a podpora samostatnosti dítěte, jeho zdravé sebevědomí a učení zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.
 • Cílevědomé připravování předškolních dětí na vstup do ZŠ (vhodnou motivací, hravou formou).
 • Upevňování hygienických návyků, sebeobsluhy.
 • Kultura stolování.
 • Rozvoj pohybových dovedností – dětská jóga, cvičení s overbally, atletika, taneční průprava.
 • Projekt Masáže do škol - vzájemné respektování, úcta, rozvoj jemné motoriky, prostorové vnímání.
 • Logopedická prevence – zdokonalování a rozšíření komunikačních, jazykových a vyjadřovacích schopností.
 • Procházky a výlety za poznáním.
 • Rozvoj předčtenářské gramotnosti - projekt Celé Česko čte dětem.
 • Rozvoj předmatematické gramotnosti - Hejnova metoda.

1. třída „Čiperky":      25 dětí; 4 - 4,5 leté děti

Zaměření:

 • Usnadnit dětem přechod z rodinné výchovy do kolektivu a to vlídným, milým a laskavým přístupem.
 • Vést děti k zdravému životnímu stylu, vytvářet bezkonfliktní atmosféru s důrazem na přátelské vztahy mezi dětmi.
 • Rozvíjet osobnost dítěte a směřovat k osvojování dovedností, vědomostí a schopností, které děti používají v běžných situacích.
 • V průběhu roku děti seznámíme s různými výtvarnými materiály a technikami, budeme se seznamovat s písněmi a básněmi k daným tématům.
 • Rozvoj předčtenářské gramotnosti - projekt Celé Česko čte dětem.
 • Sportovní a pohybové aktivity –  turistika, plavání, lyžování.
 • Cvičení dětské jógy, cvičením zlepšovat návyky pravidelného dýchání, odstraňování tělesného i psychického neklidu, protahování zkráceného svalstva a procvičování svalstva ochablého.

3.5Řízení mateřské školy

 • Je vytvořen funkční informační systém pro zaměstnance, a to pedagogické porady, operativní schůzky, osobní jednání, nástěnka v kanceláři pro zaměstnance.
 • Pracovním řádem, Organizačním a Provozním řádem MŠ jsou jasně vymezené povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků.
 • ŠVP je zpracováván všemi učitelkami, které pracují jako tým. Plán se opírá o analýzu předchozí situace, využívá zpětnou vazbu.
 • Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smyslné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.
 • Školní řád je umístěný na nástěnce u hlavního vchodu.
 • Provozní řád je vyvěšen na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.
 • Směrnice k úplatě za předškolní vzdělávání je vyvěšena na nástěnce u hlavního vchodu.
 • Rodiče by měli respektovat Školní řád, Provozní řád v MŠ, Společná pravidla třídy, pravidelný rytmus a řád, a tím napomáhat v oblasti pěstování návyků zdravých návyku dítěte.
 • Organizace školního roku je vyvěšená na nástěnkách v šatně jednotlivých tříd.
 • Prostřednictvím nástěnky u hlavního vchodu a na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd,  je vytvořen funkční informační systém pro rodiče. Zpětnou vazbou jsou také dotazníky pro rodiče. Vyhodnocení dotazníků složí jako podklad pro další plánování v MŠ.
 • Tým tvoří celý pedagogický sbor, který zve ke spolupráci rodiče, ZŠ, zřizovatele, PPP, DDM, RC Slůně, K3, AK Bohumín apod.

3.6Personální a pedagogické zajištění

 • Pedagogický sbor tvoří 8 kvalifikovaných učitelek z toho 6 učitelek se 100% úvazkem, dvě kvalifikované učitelky s 82% úvazkem, jejichž práce vychází z Pracovní náplně, Zákoníku práce a RVP PV, ŠVP, Ročního plánu, závěrů pedagogických porad.  Dodržují školskou legislativu, zejména zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělání pozdější novelizace a dalším vzdělávání a vyhlášku č. 14/2005, č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění a pozdějších novelizací. Odpovídají za úroveň výchovně vzdělávací práce, jak ve třídě jí svěřené, tak MŠ jako celku a jsou osobně zodpovědné za ochranu a bezpečnost dětí v době, kdy s nimi pracují až do doby, kdy je předají jiné pracovnici MŠ, rodičům nebo jejich zástupcům.
 • Dále v mateřské škole pracují dva provozní zaměstnanci se 100% úvazkem, školnice a uklízečka, jejichž pracovní povinnosti vyplývají z pracovních náplní a provozního řádu MŠ.
 • Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností, dbají na dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
 • Organizace a směny pedagogů jsou upraveny v přehledu rozvržení pracovní doby.
 • Ředitelka s vedoucí učitelkou se snaží podporovat profesionalizaci pracovního týmu, sleduje růst profesních kompetencí všech pedagogů, vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání.
 • Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové informace, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

3.7Spoluúčast rodičů

 • Mateřská škola usiluje o maximální spolupráci s rodinou dítěte.
 • Pedagogové se snaží o navázání vztahu vzájemné důvěry, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění.
 • Naším záměrem je především vytvořit takový vztah s rodiči, který je motivuje ke spolupráci na základě partnerství.
 • Mateřská škola se snaží pravidelně a dostatečně informovat rodiče o veškerém dění, a to na webstránkách, facebooku a na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.
 • Rodiče, projeví-li zájem, se mohou podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů a napomáhat řešení vzniklých problémů apod.
 • Pedagogové rodiče citlivě a pravidelně informují o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení.
 • Domlouvají se s rodiči na společném postupu při jeho výchově a vzdělávání.
 • Podle zájmu a požadavku rodičů poskytují poradenský servis, doporučují vhodnou odbornou literaturu, popř. návštěvu psychologa, logopeda a dalších odborníků na základě průběžně prováděné diagnostiky dítěte.
 • Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
 • Mateřská škola pořádá společné akce pro rodiče a jejich dětí – vánoční besídky, vystoupení dětí na veřejnosti za účasti rodičů, aj. Snaží se zapojit rodiče do příprav společných akcí a využít při této příležitosti jejich možnosti.
 • Důvěra, porozumění, otevřenost a vstřícnost jsou hlavními znaky dobrých vztahů. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, rádi přijmeme nápady a návrhy, které se týkají vzdělávání jejich dětí.
 • Pedagogové chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost v jejich vnitřních záležitostech.
 • Z MŠ si dítě vyzvedávají zákonní zástupci nebo jimi pověření zástupci, pro které musí být vystaveno ”Zmocnění”. Bez tohoto písemného zmocnění paní učitelky nevydají dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci.
 • Do MŠ dítě dochází pravidelně. Pokud dítě onemocní nebo si je zákonní zástupci chtějí ponechat doma, je potřebné jej ihned omluvit.

3.8Nadstandardní aktivity v MŠ

 • Angličtina pro děti
 • Polština pro děti
 • Šachy do škol
 • Dětská jóga
 • Atletika pro děti
 • Saunování
 • Kurz plavání
 • Výuka na běžkách
 • Usměvavé lyžování v Palkovicích
 • Veselé pískání, zdravé dýchání...

 

Projekty v MŠ:

 • Celé Česko čte dětem
 • "Masáže do škol"
 • "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky."
 • Celoškolní preventivní program "Povídání Anetky a Honzíka" 

 

Spolupráce s Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie

 • Společné čtení na rozhraní  v rámci projektu Celé Česko čte dětem.
 • Návštěva polských dětí s rodiči v Bohumíně.

 

 Spolupráce s Domovem Jistoty v Bohumíně

 • Vánoční setkání - zdobení perníčků
 • Babičko, dědečku zahraj si se mnou, s námi..

 

 Spolupráce s Klubem seniorů

 • Projekt Babička a dědeček do školky - čtení v MŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem.

 

 

4Charakteristika vzdělávacího programu

Při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu jsme vycházely z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání /RVP PV/.

Organizujeme vzdělávání tak, aby vedlo k rámcovým cílům a prostřednictvím dílčích cílů z pěti vzdělávacích oblastí (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální) k rozvoji klíčových kompetencích u dětí. Tyto oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek.

Naší prioritou je, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu. Snažíme se také, aby byly děti šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.

Naším cílem je, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

Při vytváření ŠVP vycházel kolektiv ze stávajících podmínek, které si škola vytvořila, tj. uplatnění osobnostních dispozic pedagogů při vytváření specifických zaměření jednotlivých tříd.

Vytvořený obecný rámec ŠVP, jednotlivé třídy rozpracují ve vlastních třídních programech s přihlédnutím na potřeby skupiny a zaměření třídy.

4.1Obecné cíle

Čtyři pilíře vzdělávání

Má-li být vzdělávání úspěšné, musí být založeno na čtyřech typech učení, které se v průběhu života každého jedince stanou v jistém smyslu pilíři jeho vývoje:

 • Učit se žít společně 
 • Učit se poznávat 
 • Učit se jednat 
 • Učit se být 

4.2Dlouhodobé cíle ŠVP PV a prostředky realizace

Výchovné působení školy je dlouhodobě zaměřováno na uplatňování rozšířených pohybových aktivit se záměrem podporovat zdraví, pohybovou a fyzickou zdatnost dětí.

Prostředky realizace:

 • Hravou formou rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti, získávat důvěru ve vlastní schopnosti a překonávat strach.
 • Rozvíjet dítě a jeho schopnost učení a poznání (podporovat a rozvíjet tělesnou zdatnost, zdraví, dovednost, schopnost myšlení, rozhodování, učení, řeč).
 • Zaměřit se na zdravou výživu a zvýšení tělesné aktivity.
 • Dát základ pro vytvoření správných pohybových návyků.
 • Správné dýchání a držení těla.
 • Zařazování sezónních sportů – kolečkové brusle, jízda na kole, halová kopaná, bruslení na ledě, lyžování, plavání, aerobic pro děti, Jóga pro děti.
 • Nabízení sportovně relaxačních aktivit – zimní škola v přírodě, jarní pobyt na horách, olympiády v atletice, plavání, solná jeskyně, saunování.

Poznávání nejbližšího prostředí, ve kterém dítě žije, vytvářet povědomí o místě, kde vyrůstá.

Prostředky realizace:

 • Pomoc dětem objevovat svět přírody, přírodní jevy a děje.
 • Mateřská škola má možnost kontaktu s přírodou v blízkém okolí, tato skutečnost je důležitá pro aplikaci environmentální výchovy.
 • Odráží se především v rozvoji povědomí dětí o přírodním a kulturním prostředí, kterým je dítě obklopeno, vytvářením pozitivního vztahu k němu, ochrany a vytváření životního prostředí, úzce však souvisí i s morálními aspekty – úcta k životu a jeho ochrana.
 • Procházky do okolí školky a do města – získat povědomí o místech, kde dětí bydlí, kde se nacházejí obchody a instituce.
 • Pořídit do dětské knihovny publikace týkající se historie města a umět jí využívat při různých činnostech.
 • Používat pomůcky se symboly města.
 • Účastnit se akcí organizovaných městem i jiných organizací – MěÚ Bohumín, BOSPOR, K3, DDM a další.
 • Besedy a exkurze – Městská policie, hasiči, známé osobnosti apod.
 • Ve spolupráci s rodiči zajistit návštěvy různých oborů podnikání.
 • Ve spolupráci se ZŠ – Kouzlo kabinetů.

Motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat zájem o vše nové a vést k samostatnému myšlení a řešení problémů, s ohledem na jeho věkové zvláštnosti.

Prostředky realizace:

 • Spolupráce s Městskou knihovnou – práce s knihou.
 • Nabízet dětem tematicky zaměřené činnosti, námětové, didaktické, logické a společenské hry, které vedou k získávání vědomostí, dovedností a návyků na jeho vlastní úrovni vývoje.
 • Snažit se obsah specifických činností zaměřit na plnění cílů přiměřeně věku dětí.
 • Co nejvíce využívat metodu experimentu a pokusu, tematicky zaměřené činnosti obohatit názornými ukázkami.
 • Vést s dětmi diskusní a komunitní kruhy k jednotlivým tématům.
 • Využívat spolupráci s dalšími organizacemi.
 • Dětem nabízet přiměřené činnosti umožňující dítěti dosáhnout úspěchu.
 • Přípravy besídek a vystoupení s programem na veřejnosti.
 • V rámci řízených i spontánních činností podporovat zájem dětí o vše nové, podávat informace přiměřené jejich věku a možnostem chápání (nepřetěžovat děti), nedávat hotové informace, ale nabádat a dávat prostor k vlastní cestě poznávání a získávání zkušeností.

Nabízet příležitosti k rozvoji sociální soudružnosti, vést k respektu a úctě k druhým s tolerancí k odlišnostem.

Prostředky realizace:

 • Vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj.
 • Vést děti k naslouchání, komunikaci, k umění prosadit se.
 • Vést dítě k osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost (svoboda a rovnost všech lidí, solidarita se slabými a ohroženými, hodnoty spojené se zdravím, životem, se životním prostředím, kulturní dědictví, tradice).
 • Vést dítě k získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (rozvíjet a poznávat sama sebe, své potřeby a zájmy, sebevědomí, sebedůvěru, učíme se spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé).
 • Vést děti k vzájemné pomoci a toleranci mezi kamarády ve třídě a mezi třídami.
 • Zařazovat námětové, kooperativní a sociální hry na téma rodiny a přátelství.
 • Podporovat dětská přátelství formou HPH, dramatických činností, pohybových her.
 • Zařazovat činnosti ve dvojicích i ve skupinách aktivity nejrůznějšího zaměření.
 • Vytvářet modelové situace, které vedou k ohleduplnosti a naslouchání druhému.
 • Poslech pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte.
 • Plánovat tematické celoškolní akce v souladu se ŠVP – plán akcí.
 • Podílet se na společných akcích s dalšími organizacemi – MŠ, Salome, RC Slůně.
 • Podporovat tradice, zvyky, sportovní akce, kulturní programy.
 • Oslavy narozenin a svátku u dětí i zaměstnanců.
 • Posilovat u dětí mravní hodnoty – obrázky pro dlouhodobě nemocné kamarády, či kamarády v lázních.
 • Vytvořit pravidla soužití ve třídě.

4.3Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním

Pedagogové vytvářejí optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, aby maximálně vyhověly jejich potřebám i možnostem. Pedagogové mají vypracovány třídní vzdělávací programy, individuální plány umožňující včasnou diagnostiku a rozvojovou stimulaci dětí. Při vzdělávání pedagogové spolupracují s pedagogicko-psychologickou poradnou.

4.4Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitel školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona). Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce nebo doporučení ředitelky mateřské školy. Ředitelka školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). Vedoucí učitelka MŠ zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Vedoucí učitelka MŠ průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jedenkrát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

4.5Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

4.6Vzdělávání dětí mladších 3 let

 • Poskytnout dítěti pocit bezpečí, jistoty a citové opory a usnadnit, tak adaptaci na nové prostředí, na paní učitelky i děti.
 • Zajistit klidnou, pohodovou atmosféru plnou důvěry, s každým dítětem spolupracovat, ale přitom postupovat uvážlivě, taktně a flexibilně. V každém našem jednání s dětmi projevovat trpělivost, laskavost a úctu vůči osobnosti jedince.
 • Podporovat přirozený rozvoj řeči.
 • Postupně rozvíjet sebeobslužné dovednosti.
 • Nenásilnou formou zapojovat dítě do společných činností.
 • Rozvíjet hrubou a jemnou motoriku.
 • Hlavním prostředkem pro dosahování stanovených cílů je TVP, který tvoří jednotný celek bezprostředně související s životem dětí.  Plán je možno doplňovat a upravovat na základě spontánně vzniklých situací, čímž je vytvořen prostor pro improvizaci a situační učení.

4.7Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.
 • V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem schopné pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování.
 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

4.8Součásti TVP (třídního vzdělávacího programu)

Povinné součásti, které jsou zpracovávány na všech třídách:

 1. Jmenný seznam dětí.
 2. Charakteristika třídy – věkové složení, mimořádně nadané děti, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotní či jiné obtíže dětí (v obecné rovině).
 3. Pravidla soužití třídy – každá třída vytváří pravidla podle svých představ a potřeb. Všechna pravidla jsou následně graficky ztvárněna a umístěna na vhodném místě v zorném poli dětí.
 4. Přehled naplňování jednotlivých dílčích cílů, konkretizovaných očekávaných výstupů a integrovaných bloků ŠVP.

Nepovinné součásti třídního vzdělávacího programu:

Rozpracované metodiky pro pravidelně se opakující aktivity:

 • tělovýchovné aktivity,
 • dětská jóga,
 • atletika pro děti,
 • mandaly,
 • Metoda dobrého startu,
 • jazykové chvilky,
 • textové zásobníky,
 • výtvarné zásobníky,
 • čtenářské deníky.

Kritéria pro plánování tematických částí

 • Tematická část je průběžně plánována písemně.
 • Vychází z ŠVP, diagnostiky, potřeb a zájmu dětí, aktuální situace.
 • Na jejím plánování se podílejí obě učitelky třídy, případně učitelka třídy.
 • Má dobře promyšlenou strukturu, úvodní i průběžnou motivaci.
 • Celek je vědomě koncipován k naplňování rámcových cílů.
 • K tématu jsou stanoveny konkrétní dílčí vzdělávací cíle.
 • Použité metody jsou v co největším rozsahu názorné a praktické.
 • Při plánování vycházíme z otázek směrem k dětem:
  • Co jsem se naučil?
  • S jakou hodnotou jsem se setkal?
  • Jakou jsem projevil samostatnost?
 • Po ukončené tematické části zajistíme zpětnou vazbu – evaluace zachycuje rozsah naplňování stanovených dílčích vzdělávacích cílů.

4.9Metody a formy práce

Základními metodami práce v naší MŠ je prožitkové a kooperativní učení hrou prostřednictvím činností, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti.

V naší práci využíváme situační učení (využívat situace k praktickým ukázkám životních souvislostí) a spontánní sociální učení (princip přirozené nápodoby). Aktivity spontánní a řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené. Pedagog je průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním, probouzí v něm aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. S dětmi pracujeme individuálně, skupinově i frontálně.

 

 

5Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah ŠVP MŠ FIT je rozdělen do 5 integrovaných bloků, které jsou podrobněji zpracovány v třídním vzdělávacím programu (TVP) zpravidla v týdenních podblocích (tematických částech). Témata TVP jsou dětem blízká, vycházejí z jejich prožitků, z toho, co vidí kolem sebe. Navazují na sebe, prolínají se, dají se měnit nebo prodlužovat podle potřeby, aktuální situace nebo zájmu dětí.

Obsahem vzdělávání je stanovení dílčích cílů v oblastní úrovni, dílčí cíle vyjadřují konkrétní záměry v dané vzdělávací oblasti. Ty vedou k dílčím výstupům, tedy k poznatkům, dovednostem, vytváří postoje a hodnoty, které dílčím cílům odpovídají, a to v 5 oblastech.

 • Dítě a jeho tělo ( oblast biologická)
 • Dítě a jeho psychika ( oblast psychologická)
 • Dítě a ten druhý ( oblast interpersonální )
 • Dítě a společnost ( oblast sociálně kulturní)
 • Dítě a svět ( oblast enviromentální)

Rámcové cíle pedagog naplňuje každodenní prací, a to ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

 

Vzdělávací oblasti:

Dítě a jeho tělo: „Mám rád sebe, znám své tělo, co se pořád hýbat chtělo..."

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům.

Dílčí cíle:

 • Uvědomění si vlastního těla.
 • Rozvoj hrubé a jemné motoriky.
 • Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.
 • Rozvoj a užívání všech smyslů.
 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti.
 • Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, pohybových činnostech a jejich kvalitě.
 • Osvojení si dovedností důležitých k potřebě zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů.

Výstupy:

 • Zvládnutí základních pohybových dovedností, soulad pohybu se zpěvem a hudbou.
 • Dosažení dovedností v oblasti smyslového vnímání: rozlišování zvuků – sluch; tvarů – zrak, hmat; vůní; pachů a chutí – čich, chuť.
 • Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky.
 • Umět provádět jednoduché pracovní činnosti související s udržováním pořádku.
 • Chápat, co prospívá zdraví a co mu škodí.
 • Znát části těla, základní orgány a mít povědomí o jejich funkci.
 • Vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne‘‘ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod.
 • Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i jiné dítě).

 

Dítě a jeho psychika: „Mám rád sebe, úsměv na líčku, energii po sluníčku...“

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení.

Blok: Jazyk a řeč

Dílčí cíle:

 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění, poslechu) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování).
 • Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu.
 • Osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka.

Výstupy:

 • Rozumět vnímanému, vyjadřovat samostatně a smysluplně vlastní myšlenky.
 • Chápat smysl otázek a umět na ně správně reagovat.
 • Učit se rozumět novým výrazům slov – stále rozšiřovat slovní zásobu.
 • Umět vyprávět jednoduchý příběh, pohádku.
 • Samostatně reprodukovat říkanku, básničku, písničku.
 • Zvládnout dramatickou úlohu.
 • Snažit se aktivně používat nově navozenou správnou výslovnost.
 • Poznat některá písmena, čísla.

 

Blok: poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie

Dílčí cíle:

 • Rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti, fantazie.
 • Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření).
 • Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájmu, radosti z objevování apod.).
 • Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a učení, podpora a rozvoj zájmu o učení.
 • Vytváření zájmu pro práci s informacemi.

Výstupy:

 • Udržení soustředění, pozornosti.
 • Pojmenovat to, co dítě obklopuje.
 • Učit se podle instrukcí.
 • Chápat základní matematické pojmy.
 • Těšit se z poznávání nových věcí.
 • Učit se odlišit podstatné znaky, charakteristické rysy předmětů.
 • Chápat prostorové pojmy, částečně se orientovat v čase.

 

Blok: Sebepojetí, city, vůle

Dílčí cíle:

 • Rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání identity, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti).
 • Rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí.
 • Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky.
 • Získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci.
 • Rozvoj schopností a dovedností pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem.
 • Posilování sociálního chování ve vztahu k druhému (v rodině, v MŠ, v dětské herní skupině apod.).
 • Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými.
 •  Rozvoj základní kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte.
 • Vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.
 • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem), vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané.
 • Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů.

Výstupy:

 • Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky.
 • Odloučit se určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory.
 • Uvědomovat si samostatnost, zaujímat vlastní názory, postoje a vyžadovat je.
 • Rozhodovat o svých činnostech.
 • Odpovídat za sebe a za své jednání ve známých a opakujících se situacích.
 • Odhadovat na co stačí a co zvládne, postupně si uvědomovat své nedostatky, přiznávat si chybu.
 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky.
 • Prožívat radost ze zvládnutého a prožívaného.
 • Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a kontrolovat ji, dokončit, co započalo.
 • Poslouchat a plnit smysluplné pokyny a příkazy, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, přistupovat na vyjasněná a pochopená pravidla.
 • Zorganizovat hru.
 • Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání) rozlišovat citové projevy v důvěrném a cizím prostředí.
 • Prožívat a dětským způsobem projevovat co cítí a, snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, ztlumit vztek, zlost, agresivitu apod.).
 • Být citlivé k cizím bytostem, k přírodě, k věcem.
 • Navazovat kontakty s dospělým, kterému je dítě svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho.
 • Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství.
 • Odmítnout komunikaci, která mu je nepříjemná.
 • Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva a respektovat je.
 • Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože každý je jiný, že osobní odlišnosti jsou přirozené.
 • Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (objevovat svůj názor, přijmout jiný názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou.
 • Oprostit se od nepříjemných projevů sobectví vůči jinému dítěti, spravedlivě se sním dělit o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
 • Vnímat co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc) chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.
 • Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
 • Uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i dětmi (zdravit máme děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat neskákat do řeči, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.).
 • Pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat.
 • Začlenit se do třídy a zařadit, mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti.
 • Adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se názoru skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody.
 • Vyjednávat s dětmi dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení.
 • Utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co nesmí (nelhat, nebrat cizí věci, neničit věci kolem sebe, neubližovat, neponižovat, neposmívat se druhým a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat).
 • Chovat se slušně a zdvořile k dospělým.
 • Dodržovat pravidla her a jejich činností, jednat spravedlivě, hrát fair.
 • Zacházet šetrně s hračkami.

 

Dítě a ten druhý: „Mám rád tebe, kamarádi, ze srdce se mají rádi..."

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

Dílčí cíle:

 • Pěstování pozitivního chování ve vztahu k druhým.
 • Rozvoj schopností směřujících k navazování vztahů.
 • Rozvoj komunikativních dovedností.
 • Ochrana soukromí dítěte.

Výstupy:

 • Komunikovat s dospělými a respektovat je.
 • Komunikovat s vrstevníky a navazovat přátelství.
 • Chápat osobní odlišnosti lidí.
 • Uplatňovat své individuální potřeby s ohledem na druhé – oprostit se od

nepřiměřeného sobectví.

 • Vnímat potřeby druhých-vycházet jim vstříc.
 • Bránit se projevům násilí.

 

Dítě a společnost: „Mám rád vás s lidmi je tu plno krás. Raději se nehádejme, pohodu si udělejme..."

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně-kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.

Dílčí cíle:

 • Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte.
 • Vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.
 • Rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat a spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství, k třídě, k rodině, k ostatním dětem), vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané.
 • Rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, výtvarných, hudebních, dramatických) produktivních i receptivních.
 • Vytvoření základů estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění.

Výstupy:

 • Umět pozdravit dospělé osoby v MŠ, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc, učit se neskákat do řeči.
 • Začlenit se mezi vrstevníky, respektovat jejich individuální odlišnosti.
 • Podřídit se názoru skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spoluvytvářet atmosféru pohody.
 • Vytvořit si představu o tom, co je dobře a co špatně a dle toho se chovat.
 • Odmítat společensky nežádoucí chování a bránit se jeho důsledkům.
 • Dodržovat pravidla her, umět prohrávat. Zacházet šetrně s hračkami a knížkami.
 • Umět se tvořivě vyjádřit pohybem, kresbou, zpěvem apod.
 • Vnímat umělecké a kulturní podněty a umět je zhodnotit (líbí se mi, baví mě…).

 

Dítě a svět: „Všechno, co je kolem nás, prozkoumáme, osaháme. Ať ty „světy“ dobře známe. Svět lidí a zvířátek, motýlů a poupátek, kamínků a rybiček. Svět veselých barviček…"

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Dílčí cíle:

 • Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije.
 • Osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření elementárního povědomí o přírodním a kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.
 • Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také ničit a poškozovat.
 • Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám.
 • Rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách.
 • Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem.
 • Osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí.
 • Osvojení poznatků a dovedností chránících před nebezpečnými vlivy prostředí.
 • Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi.

Výstupy:

 • Elementární poznatky o lidské společnosti, zvycích a práci lidí, o přírodě a technických přístrojích, se kterými se dítě setkává.
 • Bezpečná orientace v prostředí MŠ, v okolí domova.
 • Základní poznatky o své zemi o jiných zemích, o zeměkouli, vesmíru.
 • Pečovat o okolní životní prostředí: dbát na čistotu a pořádek, starat se o rostliny, neničit okolí…
 • Odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout.

Plněním dílčích cílů a získávání dílčích výstupů vedou k dosažení klíčových kompetencí:

 • kompetence k učení
  • dítě pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje, užívá jednoduché pojmy, znaky a symboly,
  • umí využít získané poznatky v praktických situacích a v dalším učení,
  • získává elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky, orientuje se v prostředí, ve kterém žije, v jeho řádu a dění,
  • klade otázky, hledá odpovědi, je aktivní, chce porozumět všemu, co ho obklopuje, co se kolem něho děje, raduje se ze svých výsledků,
  • učí se spontánně i vědomě, soustředí se na činnosti, zadanou práci dokončí, dovede postupovat podle pokynů a získávat výsledky,
  • odhaduje své síly, hodnotí své pokroky, ocení výkony druhých,
  • dostává uznání a ocenění, následně má radost z učení.
 • kompetence k řešení problémů
  • všímá si dění i problémů kolem sebe, má aktivní zájem,
  • samostatně řeší problémy, které zná, náročné řeší s pomocí dospělého,
  • řeší problémy různými možnostmi a variantami, využívá dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost,
  • myšlenkové a praktické problémy řeší pomocí logických, matematických i empiristických postupů, pochopí řešení a využívá je v dalších situacích,
  • upřesňuje si početní představy, užívá číselné i matematické pojmy, vnímá matematické souvislosti,
  • volí funkční řešení,
  • nevyhýbá se problémům, řeší je, uvědomuje si, že aktivitou může ovlivnit různé situace,
  • nebojí se chybovat, protože pedagog oceňuje nejen úspěch, ale i snahu.
 • kompetence komunikativní
  • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog,
  • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými a jinými prostředky,
  • domlouvá se gesty a slovy, rozumí významu některých symbolů,
  • bez zábran a ostychu komunikuje v běžných situacích s dětmi i dospělými, chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhoda,
  • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní,
  • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji využívá,
  • využívá informativní a komunikativní prostředky v běžném životě (knížky, encyklopedie, audiovizuální techniku, telefon…),
  • uvědomuje si, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky, ví, že je možné se je naučit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení cizích jazyků.
 • kompetence sociální a personální
  • samostatně se rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej,
  • ví, že za své jednání odpovídá a nese důsledky,
  • dětským způsobem projevuje citlivost, ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost,
  • ve skupině se dokáže prosadit i podřídit, při společných činnostech se domlouvá, spolupracuje, uplatňuje své základní společenské návyky a pravidla, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy,
  • napodobuje modely prosocionálního chování a mezilidských vztahů, které se odehrávají v jeho okolí,
  • spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá dané povinnosti, dodržuje dohodnutá pravidla, akceptuje je,
  • obezřetně se chová při styku s neznámými lidmi nebo neznámých situacích, odmítá nevhodné chování i komunikaci, umí odmítnout nepříjemnou komunikaci
  • chápe, že lidé jsou různí, umí být tolerantní k odlišnostem,
  • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí, že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí, ubližování a ponižování jiného dítěte.
 • kompetence činností a občanské
  • svoje činnosti a hry plánuje, organizuje, řídí a vyhodnocuje,
  • rozpozná a využívá svoje silné stránky, pozná i svoje slabé stránky,
  • rizika svých nápadů odhaduje, jde za svým záměrem, dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem,
  • ve hře, práci i učení má smysl pro povinnost, přistupuje k nim zodpovědně, váží si práce a úsilí druhých,
  • je otevřené k aktuálnímu dění, zajímá se o druhé i o dění kolem sebe,
  • chápe, že zájem o dění kolem něho, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají své nepříznivé důsledky,
  • má základní dětskou představu o tom co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami a co je s nimi v rozporu, uvědomuje si to a snaží se podle toho chovat,
  • spoluvytváří pravidla soužití mezi vrstevníky, rozumí jim a ví proč je dodržovat
  • uvědomuje si svá práva i práva druhých, respektuje je, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu,
  • uvědomuje si, že svým chováním může ovlivnit prostředí, ve kterém žije,
  • dbá na osobní zdraví a bezpečí, i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné přírodní i společenské prostředí.

Úroveň dosažení kompetencí u jednotlivých dětí je individuální. Uvedené kompetence jsou formulovány tak, aby učitelům ukazovaly cestu kam směřovat, oč usilovat, aby dosažení určité úrovně přispělo k výbavě dítěte pro celoživotní vzdělávání.

5.1Časový harmonogram jednotlivých integrovaných bloků

 

 

 

 

V bílém kruhu:

leden

únor

 

 

Ve žlutém kruhu:

září

říjen

 

 

 

V červeném kruhu:

listopad

prosinec

 

 

V zeleném kruhu:

březen

duben

 

 

V modrém kruhu:

květen

červen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2Názvy integrovaných bloků, jejich charakteristika a hlavní tematické okruhy

VE ŽLUTÉM KRUHU…

„Ve žlutém kruhu společně, cítíme se báječně … dej mi ruku, dám ti svoji ať se náš kruh nerozpojí…“

Zaměření na adaptaci nově příchozích dětí do MŠ. Vytváření příznivých podmínek a snaha navodit atmosféru bezpečí a důvěry. Rozvíjení schopnosti dítěte žít v kolektivu.

Vytváření povědomí o svém těle, zdravé výživě a zdravém životním stylu. Seznámení s různými druhy ovoce a zeleniny, posilování smyslového vnímání. Osvojování si poznatků o podzimní přírodě a tradicemi spojené s tímto obdobím.

 

 

 

 

Adaptace a seznámení s prostředím MŠ

HLAVNÍ TÉMATICKÉ OKRUHY:

 

 

 

Moje tělo a moje zdraví

 

 

Charakteristické znaky – roční období podzim

 

 

 

Symboly podzimu –

draci, listy apod.

 

 

Ovoce a zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy:

 • dokázat se odloučit na určitou dobu od rodičů a být aktivní bez jejich opory,
 • dokázat se orientovat v prostředí MŠ,
 • umět navazovat vzájemné kontakty v MŠ (jak s dospělými, tak dětmi),
 • snažit se ovládat své afektivní chování,
 • spoluvytvářet pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat a dodržovat,
 • vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije,
 • zvládnout užívání všech smyslů,
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pobytu a zdravé výživy,
 • dokázat se domluvit, vyjadřovat samostatně a smysluplně své myšlenky,
 • záměrně se soustředit na činnosti a udržet pozornost,
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného,
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování,
 • dokázat esteticky vnímat, cítit a prožívat okolní svět,
 • získat poznatky o světě, životě a přírodě a jejich proměnách.

Hlavní okruhy činností:

 • seznámení s novými kamarády,
 • prohlídka mateřské školy,
 • pozorování změn počasí, působení na zdraví člověka,
 • seznámení se svou značkou, s místem ukládání věcí a hraček,
 • sebeobsluha v umývárně, WC, šatně, stravování, spánek,
 • návštěva ostatních tříd,
 • cesta k domovu,
 • hry s dopravními značkami, prostředky, seznámení s funkcí semaforu, velikosti…,
 • pozorování dopravy na silnicích, hry na dopravním hřišti,
 • hry i rozhovory o rodině, její struktura, jména členů rodiny – jejich funkce,
 • pozorování práce na polích a v příměstských částech města na zahrádkách,
 • pozorování změn počasí, působení na zdraví člověka,
 • seznamování s různými úpravami ovoce a zeleniny,
 • poznat podle vzhledu, chuti, vůně ovoce a zeleninu,
 • vést děti k postupnému používání všeobecného pojmu,
 • upozorňovat na nutnost omýt ovoce a zeleninu před jídlem pitnou vodou,
 • sběr a práce s přírodninami,
 • sbírání a lisování spadaných listů,
 • třídění podle barev, velikosti a druhů,
 • barevnost podzimu – pojmenovávání barev kolem sebe,
 • malování v souladu s barvami v přírodě, dojít k barevnému procítění,
 • míchání barev a jejich odstínů,
 • co je zdraví? – jak ho chráníme – co je zdravé a nezdravé – CD Pavel Novák,
 • matematické pojmy – první, poslední, číselná řada…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ČERVENÉM KRUHU…

„V červeném kruhu s úsměvem na tváři – zima a Vánoce očka nám rozzáří…“

Osvojování si poznatků o změnách v přírodě, péče o zvířátka v zimní přírodě.  Posilování paměti, rozvíjení vztahů k lidem, k rodině a kamarádům. Seznámení dětí se zvyky a tradicemi tohoto období, snaha vytvořit krásnou atmosféru za pomoci pohádek.

 

 

 

 

Mikuláš

 

 

 

Charakteristické znaky -  - roční období zima

HLAVNÍ TÉMATICKÉ OKRUHY:

 

 

 

Pohádky

 

 

 

Vánoce

 

 

Zvířátka v zimě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy:

 • sladit pohyb s rytmem a hudbou, ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku,
 • naučit se zpaměti krátké texty, melodie a jednoduchou dramatickou úlohu,
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech,
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků,
 • uplatňovat své individuální potřeby a přání,
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně naslouchat,
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí.

Hlavní okruhy činností:

 • poznávání hodnoty lidské práce při přípravě na vánoční svátky (úklid v domácnosti, pečení cukroví…),
 • poslech pohádek a příběhů na téma vztahů mezi lidmi, rodinou,
 • výzdoba prostředí MŠ,
 • výroba vánočních řetězů ze zeleniny pro lesní zvířátka,
 • zdobení stromku v lese (zvířecí rodinka),
 • akce „Mikulášská nadílka“,
 • hudebně pohybové a taneční hry „čertovský tanec“,
 • zachycování skutečností ze svého okolí, vyjádření prožitků,
 • „U nás doma s Mikulášem“,
 • výroba Mikulášků a čertíků různými technikami,
 • pozorování prodeje kaprů, seznámení s vánočními zvyky a tradicemi,
 • přednes, společná recitace, dramatizace a zpěv ve společenství svých vrstevníků,
 • hudba pomalá x rychlá, rozlišování zvuků i tónů, vzestupná x sestupná melodie,
 • poslech vánočních koled.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V BÍLÉM KRUHU…

„Bílý kruh a bílý sníh – na lyžích a na saních z kopce dolů pořád dál – kdo z nás by se zimy bál…“

Vytváření pozitivního vztahu k učení, příprava předškolních dětí k zápisu. Seznámení s různými profesemi a povoláním. Rozvíjení sebevědomí dětí. Rozvíjení kladného vztahu k přírodě, k pohybu. Rozvíjení sounáležitosti s přírodou. Seznámení s pokusy – led, sníh. Seznámení dětí s tradicemi tohoto období.

HLAVNÍ TÉMATICKÉ OKRUHY:

 

 

       

 

Zima –

led, sníh, pokusy

 

 

 

Povolání,

profese

 

 

 

 

 

Zimní oblečení

 

 

 

 

Maškarní ples

 

         

 

 

Zimní sporty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy:

 • zvládnout základní pohybové dovednosti při pohybu v různém prostředí,
 • chovat se tak, aby neohrožovaly zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých,
 • popsat situaci jak skutečnou, tak podle obrázku,
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení,
 • uvědomovat si své možnosti i limity, své silné i slabé stránky,
 • dodržovat dohodnutá pravidla bezpečnosti a respektovat potřeby jiného dítěte,
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami a knížkami,
 • dokáže zvládat praktické činnosti, na jejíž základě se seznámí s různými přírodními procesy,
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu,
 • porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve větách,
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku,
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických),
 • spolupracovat s ostatními, rozdělit si úkol s jiným dítětem,
 • dokázat zhodnotit své zážitky,
 • rozlišovat aktivity, které mohou kladně nebo záporně ovlivnit zdraví.

Hlavní okruhy činností:

 • vnímání krás zimní přírody a její charakteristické znaky,
 • péče o ptáčky a zvířátka v zimě (krmítka a krmení),
 • hledání a určování stop ve sněhu, vytváření vlastních stop a cestiček,
 • výtvarné zachycení zvířecí figury i s detaily,
 • četba pohádek se zvířecími hrdiny, dramatizace,
 • seznámení se zimními sporty,
 • provozování zimních sportů (sáňkování, koulování, klouzání),
 • bruslení na zimním stadiónu,
 • vlastnosti sněhu a ledu – pokusy,
 • výtvarné zpracování (sportovec, sněhulák) – různé techniky,
 • příprava na zápis do školy – jména a adresy svých rodičů,
 • počítání do deseti, geometrické tvary, procvičování základních a odvozených barev,
 • samostatný projev na určité téma, rozpoznávání začátečního a koncového písmena ve slově,
 • pojmenování nejznámějších pohádkových bytostí,
 • chápat rozdíl mezi prózou a poezií,
 • rozlišení vtipu a šikovnosti od lsti a hlouposti,
 • hledání rýmů,
 • obohacování slovní zásoby o přídavná jména (jaká je, jaká by měla být...),
 • uspořádání na základě časové a dějové posloupnosti (první, poslední, před, za, přes, za rok…),
 • práce s knihou, jejich ilustrace,
 • rozlišení dobra x zla na pohádkových postavách,
 • dramatizace, improvizace, recitace,
 • práce s loutkou – slovní projev,
 • sledování divadla, poslech pohádek, příběhů…,
 • estetické a tvůrčí aktivity (výtvarné, hudební, pohybové).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ZELENÉM KRUHU…

„Zelený kruh s vůní jara to mě vážně baví. Brusle, kolo, sportování chci být silný, krásný, zdravý…“

Zaměření se na seznámení se vztahy mezi přírodou a okolním životním prostředím. Jak je život ovlivněn počasím, přírodou, člověkem, technikou. Učit se chránit bezpečí své i druhých. Upevňování kladného vztahu ke knihám. Seznámení dětí s tradicemi tohoto období.

HLAVNÍ TÉMATICKÉ OKRUHY:

 

 

 

 

Doprava

 

 

Velikonoce, domácí zvířata – mláďata

 

 

 

Planeta Země, Den Země, ekologie

 

 

 

 

Knihy

 

 

Charakteristické znaky ročního období – jaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy:

 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, s drobným nářadím, různými pomůckami,
 • jednoduchými hudebními nástroji,
 • projevovat zájem o knížky, časopisy, soustředěně poslouchat četbu, sledovat divadlo,
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně,
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, prostorové a časové,
 • být citliví ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem,
 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (něco jiného umí či neumí),
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik,
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pozoruhodný a pestrý,
 • zvládat jednoduché činnosti v péči o životní prostředí,
 • všímat si změn a dění v přírodě,
 • poznat a pojmenovat přírodu kolem nás,
 • znát význam životního prostředí pro člověka,
 • umět rozlišit činnosti, faktory, které na životní prostředí působí kladně a naopak,
 • obhajovat svůj názor nebo postoj, respektovat jiný názor nebo postoj.

Hlavní okruhy činností:

 • pozorování změn počasí, prodlužování dne,
 • pokusy – rychlení větviček, klíčení semen,
 • zhotovení Morany a její vynášení,
 • pozorování růstu rostlin, zelenajících se stromů,
 • pozorování tažných ptáků, zvířatům se rodí jejich mláďata,
 • rozdíl mezi domácími a volně žijícími zvířaty,
 • seznámení s různými druhy zvířat – i vyhynulými,
 • slovní hádanky – poznávání zvířat podle popisu,
 • vycházky do přírody,
 • rozhovory o Vesmíru, Zemi (encyklopedie a různé publikace),
 • vodstvo (potok, říčka, řeka, moře, oceán),
 • práce s glóbem a atlasem,
 • materiály – ze všeho jde něco vyrobit,
 • lidé s různou barvou pletí a mluveným jazykem,
 • tradice – příprava na svátky jara. Velikonoce,
 • malování kraslic, pletení pomlázek, koledy.

V MODRÉM KRUHU…

„V modrém kruhu svět se točí, sluníčko nás hřeje mrká na své kamarády krásný den nám přeje…“

Rozvíjení sounáležitosti se světem, cestujeme za zvířátky do Afriky a do ZOO. Seznámení s koloběhem vody a životem v moři. Rozvoj základů pro práci s informacemi. Seznámení dětí s tradicemi tohoto období.

HLAVNÍ TÉMATICKÉ OKRUHY:

 

 

 

Zvířátka z Afriky

ZOO

 

 

 

 

Život v moři

Koloběh vody

 

 

 

 

Den dětí

Režim dne

 

 

 

Charakteristické znaky ročního období – léto,

cestování, dovolená

 

 

 

 

Svátek matek

jarní kytičky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy:

 • sladit pohyb s rytmem a hudbou,
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči,
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (podstatné znaky, vlastnosti, rozdíly a vzájemné souvislosti),
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky,
 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad,
 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i dětem s úctou a vážit si jejich úsilí,
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v MŠ,
 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci,
 • formulovat otázky, správně odpovídat, hodnotit výkony a slovně reagovat,
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí,
 • zorganizovat hru a rozhodovat o řešení v jednoduchých situacích,
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme ve svém okolí setkat.

Hlavní okruhy činností:

 • delší vycházky do přírody a její pozorování,
 • pomoc při péči o květiny na školní zahradě (skalka),
 • pozorování rostlin a živočichů v některých ekosystémech,
 • pozorování skutečnosti – práce s herbáři a atlasy,
 • využívání pracovních listů správně x nesprávně,
 • malování, kreslení – hmyz, motýli, ryby,
 • dramatická, improvizační hra, spontánní hra, radost z pohybu – prožívání emocí,
 • seznámení s profesemi – co dělá máma a táta,
 • moje maminka – jaká může být? – hledání přívlastků,
 • výroba dárků a přání pro maminku a babičku,
 • příprava kulturního pásma k oslavě jejího svátku,
 • turistika – zvládání i náročnějších tras,
 • seznamování s exotickými zvířaty,
 • celoškolní výlet,
 • oslava dne dětí – rozloučení s předškoláky,
 • návštěva dopravního hřiště v parku P. Bezruče,
 • seznámení dětí s možným nebezpečím – jak se před ním chránit,
 • hry s vodou,
 • soutěživé hry na stanovištích – hod, skok do dálky (písku), míčové a pohybové hry,
 • poznávání různých dopravních prostředků – pojmenování,
 • dělení do skupin,
 • poznatky o životě Indiánů.

 

 •  

6Evaluační systém

6.1Úvod

Evaluace – průběžné vyhodnocování

Hodnocení – popis stavu, jak to je shrnutí, finální verdikt

Hodnocení pedagogů a provozních pracovníků: prováděno dle vypracovaných kritérií

Autoevaluační dotazník učitelky MŠ /příloha č.1/

 • Prováděno 1x ročně, zpravidla v měsíci květnu, v září na provozní poradě diskuze k hodnocení práce pedagogů, včetně vedoucí učitelky školy, dle potřeby individuální pohovory.
 • Cíl: formou sebereflexe posoudit úroveň vlastní výchovně vzdělávací práce vzhledem k podmínkám daným RVP PV a ŠVP PV.

Autoevaluační dotazník pro provozní zaměstnance MŠ /příloha č.2/

 • Prováděno 1x ročně, zpravidla v měsíci květnu, v září na provozní poradě diskuze k vyhodnocení práce provozních zaměstnanců, dle potřeby individuální pohovory.
 • Cíl: formou sebereflexe posoudit úroveň vlastní práce a sociální klima školy.

Dotazník pro rodiče dětí docházejících do MŠ /příloha č.3/

 • Prováděno 1x ročně, zpravidla v měsíci květnu.
 • Cíl: formou zpětné vazby posoudit podmínky vzdělávání dětí v mateřské škole.

Na úrovni tříd

 • Evaluace projektů –  vždy po jeho skončení písemně v TVP /všechny učitelky/.
 • Evaluace integrovaného bloku – vždy po jeho skončení písemně /všechny učitelky/.
 • Hodnocení třídy – v pololetí a na konci školního roku provedeno hodnocení tříd na pedagogických poradách /všechny učitelky/, /příloha č.4/.

Hodnocení jednotlivých dětí

 • průběžně poznámky v TVP.
 • Každé dítě – portfolio.
 • Na základě průběžných poznámek hodnotí děti všechny učitelky vždy na konci 1. a 2.     pololetí – písemně /všechny učitelky/.

Pedagogická evaluace

V pololetí a na konci roku provádějí všechny učitelky.

Evaluace ŠVP a TVP vzdělávacího programu

Prováděno 2 x ročně – v pololetí a na konci školního roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

Autoevaluační dotazník učitelky MŠ

Datum:

Cíl: sebekriticky zjistit a posoudit úroveň vlastní výchovně-vzdělávací práce vzhledem k podmínkám daným RVP PV a ŠVP MŠ.

Kvalitu své práce sebekriticky zhodnoťte vzhledem k níže uvedeným kritériím číselným ohodnocením 1-5 jako známkování ve škole, 1 – znamená výborně, 5 – nedostatečně.

Kritéria

Bodové ohodnocení

Respektuji RVP.

1-2-3-4-5

Dostatečně naplňuji specifické vzdělávací cíle RVP.

1-2-3-4-5

Dovedu si poradit s tematickou přípravou.

1-2-3-4-5

Respektuji indiv. potřeby dětí /aktivita-odpočinek-spánek/.

1-2-3-4-5

Zajišťuji pravidelný režim, který je však dostatečně flexibilní.

1-2-3-4-5

Nezatěžuji děti spěchem a chvatem.

1-2-3-4-5

Snažím se být pro děti vhodným vzorem.

1-2-3-4-5

S dětmi zbytečně nemanipuluji, zbytečně je neorganizuji.

1-2-3-4-5

Počítám s aktivní spoluúčastí a samostat. rozhodováním dítěte.

1-2-3-4-5

Pečuji o dostatečný pitný režim všech dětí.

1-2-3-4-5

Motivuju dítě k aktivnímu poznávání.

1-2-3-4-5

Vedu dítě k podílení se na činnostech.

1-2-3-4-5

Snažím se děti seznamovat s životními hodnotami.

1-2-3-4-5

Snažím se děti seznamovat se zdravým životním stylem.

1-2-3-4-5

Děti v mé třídě nacházejí potřebný klid, bezpečí a soukromí.

1-2-3-4-5

Veškeré aktivity podněcují děti k vlastní aktivitě.

1-2-3-4-5

Respektuji individuální tempo dětí.

1-2-3-4-5

Vytvářím dostatek prostoru pro skupinové činnosti.

1-2-3-4-5

Snažím se realizovat kooperativní činnosti.

1-2-3-4-5

Zvu ke spolupráci rodiče.

1-2-3-4-5

O prospívání dětí rodiče pravidelně informuji.

1-2-3-4-5

Chráním soukromí rodin.

1-2-3-4-5

Vůči rodičům jsem vstřícná a taktní.

1-2-3-4-5

Dovedu ze své evaluační činnosti vyvodit závěry.

1-2-3-4-5

Mám zájem o vzdělávání – semináře.

1-2-3-4-5

Mám zájem o odborný tisk – Informatorium, Metodické listy.

1-2-3-4-5

Přizpůsobuji činnosti aktuálně vzniklým situacím

1-2-3-4-5

Ve vztazích mezi dětmi a sebou pěstuji vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, solidaritu.

1-2-3-4-5

Nepodporuji nezdravou soutěživost.

1-2-3-4-5

Jsem dětem vhodným vzorem.

1-2-3-4-5

 

Jiné připomínky, poznámky:

Co chci zlepšit:

Podpis:

Příloha č. 2

Autoevaluační dotazník pro provozní zaměstnance

Datum:

Cíl: sebekriticky zhodnotit úroveň vlastní práce a sociální klima na pracovišti Fitškolky. Kvalitu své práce sebekriticky zhodnoťte vzhledem k níže uvedeným kritériím číselným ohodnocením 1-5 jako známkování ve škole, 1 – znamená výborně, 5 – nedostatečně.

Kritéria

Bodové ohodnocení

Plním všechny své úkoly dané pracovní náplní.

1-2-3-4-5

Dodržuji organizační řád školy.

1-2-3-4-5

Dodržuji stanovenou pracovní dobu.

1-2-3-4-5

Dbám o pořádek na svém pracovišti.

1-2-3-4-5

Dbám o květinovou výzdobu na svém úseku pracoviště.

1-2-3-4-5

Dětem poskytuji plnohodnotnou stravu. /hodnotí kuchařky/

1-2-3-4-5

Zachovávám stanovený jídelníček.         /k/

1-2-3-4-5

K přípravě pokrmů využívám čerstvé produkty nikoli polotovary. /k/

1-2-3-4-5

Snažím se o estetiku pokrmu. /k/

1-2-3-4-5

Dbám na podávání jídla v dobré kvalitě – teplé a chutné. /k/

1-2-3-4-5

V MŠ ráda vařím, uplatňuju nové receptury nebo krajová jídla. /k/

1-2-3-4-5

Potěší mě pochvala a uznání mých nadřízených.

1-2-3-4-5

Nenutím děti do jídla.

1-2-3-4-5

Dostatečně spolupracuji s ředitelkou a učitelkami.

1-2-3-4-5

Vycházím vstříc různým organizačním požadavkům /výlety, akce/.

1-2-3-4-5

Sleduji konkrétní potřeby dětí a snažím se jim vyhovět.

1-2-3-4-5

Vůči dětem a rodičům jsem taktní a zachovávám mlčenlivost.

1-2-3-4-5

Mám dostatek možností pro realizaci podnětů a nápadů.

1-2-3-4-5

Dovedu přijmout kritiku.

1-2-3-4-5

Snažím se o dobré vztahy na pracovišti.

1-2-3-4-5

Vedení školy bere na vědomí mé připomínky a návrhy.

1-2-3-4-5

Vedení školy vychází vstříc mým mimořádným potřebám /např. rodinné důvody/.

1-2-3-4-5

Cítím se pro svoji práci dostatečně motivována.

1-2-3-4-5

Jednám a pracuji profesionálním způsobem.

1-2-3-4-5

 

Jiné připomínky, poznámky:

 

V čem chci svoji práci zlepšit:

 

Podpis:

Příloha č. 3

Dotazník pro rodiče dětí docházejících do MŠ

 

Vážení rodiče, rádi bychom zjistili Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi budou cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Prosíme Vás proto o anonymní vyplnění ankety. Děkujeme za spolupráci.

S výsledky /tedy převažovanými klady i zápory/ Vás seznámíme po vyhodnocení.

 

Uveďte svůj názor vzhledem k níže uvedeným kritériím ohodnocením známkou 1-5, přičemž

známka 1 znamená výborně, vyjadřuje úplnou spokojenost J

známka 5 znamená nedostatečně, vyjadřuje velmi nízkou spokojenost L

 

Kritéria

Hodnocení známkou 1 až 5

Budova MŠ je řádně uklizena a působí esteticky

1-2-3-4-5

Třída ……/uveďte 1-4/ je útulná a vhodně vybavená

1-2-3-4-5

Školní zahrada je vybavená

1-2-3-4-5

Dětem se podává vhodná a pestrá strava

1-2-3-4-5

Mateřská škola je vstřícná k potřebám rodičům

1-2-3-4-5

O aktuálním dění v MŠ jsem informován/a/

1-2-3-4-5

MŠ nabízí dostatek akcí a aktivit, které děti zaujmou

1-2-3-4-5

Souhlasím s výjezdy do školy v přírodě

1-2-3-4-5

Režim školy je pružný vzhledem k mým potřebám

1-2-3-4-5

O výchovně vzdělávacím programu v MŠ jsem informován

1-2-3-4-5

Mateřská škola pozitivně ovlivňuje moje dítě

1-2-3-4-5

Mám dojem, že p. uč. ve třídě …. /uveďte 1-4/ se k dětem chovají přátelsky, vlídně a obětavě

1-2-3-4-5

Cítím se seznámen/a/ se všemi aktivitami MŠ

1-2-3-4-5

Moje dítě chodí domů spokojené

1-2-3-4-5

Zaměstnanci školy se mnou jednají taktně a vstřícně

1-2-3-4-5

Osvětu, kterou MŠ dělá, např. o přípravě dětí na ZŠ hodnotím

1-2-3-4-5

Práci vedení školy hodnotím

1-2-3-4-5

Provozní doba MŠ mi vyhovuje

1-2-3-4-5

Mám dojem, že dítě je díky docházce do MŠ více samostatné

1-2-3-4-5

Dítě je připraveno pro vstup do nového prostředí na ZŠ

1-2-3-4-5

Rodičovské schůzky jsou přiměřeně často

1-2-3-4-5

 

Zhodnoťte prosím osobní přístup učitelek k Vám, rodičům a k Vašim dětem………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

Zhodnoťte prosím přístup vedoucí učitelky a ředitelky školy k Vám, rodičům a k Vašim dětem……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Ostatní připomínky, podněty, návrhy, různá sdělení /např. v čem se zlepšila nebo naopak zhoršila úroveň MŠ ve srovnání s loňským školním rokem, můžete využít i druhé strany dotazníku/ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Příloha č. 4

POLOLETNÍ A ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ TŘÍDY

EVALUAČNÍ KRITERIA

ZÁKLADNÍ DATA

 • složení a věková kategorie kolektivu
 • změny v docházce
 • adaptace – zejména u mladších dětí, chování, vztahy mezi dětmi

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

 • dítě a jeho tělo pohybové činnosti, lidské tělo, ochrana zdraví, protidrogová prevence apod.)
 • dítě a jeho psychika dorozumívání mezi lidmi, sdělování, předměty a jejich vlastnosti, prostorové a časové pojmy, lidé a jejich vlastnosti, já – osobnost, právo být sám sebou apod.
 • dítě a ten druhý vztahy mezi lidmi, rodina, mateřská škola, pravidla chování
 • dítě a společnost společné role, pravidla chování – mravní zásady, pracovní činnosti, kultura – tradice apod.
 • dítě a svět prostředí, v němž dítě žije – domov, doprava, příroda živá, neživá, látky a jejich vlastnosti

V každé oblasti

 • dosažené KOMPETENCE (výstupy)
 • závěry pro další práci
 • individuální přístup

PRŮBĚŽNÉ CÍLE

 • sebeobslužné činnosti
 • návyky zdravého životního stylu

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

EVALUAČNÍ KRITERIA

 1. Složení a věková kategorie kolektivu (počet chlapců, děvčat)
 2. Adaptace a přizpůsobování se režimu MŠ
 3. Chování a vztahy mezi dětmi
 4. Úroveň návyků a míra samostatnosti
 • oblékání
 • stolování
 • pořádek a hygiena
 1. Úroveň hry a zapojení do hry
 2. Pohybové projevy
 • obratnost
 • koordinovanost pohybů
 • orientace v prostoru
 1. Řečové projevy
 • výslovnost
 • slovní zásoba
 1. Umělecké projevy
 • výtvarný
 • hudební
 • dramatický
 1. Manuální zručnost
 • lateralita
 • motorické schopnosti
 • držení nástroje (tužka, nůžky)
 1. Úroveň poznávání
 • prostorová představivost
 • rozlišování barev
 • rozlišování množství apod.

                                             

   

Příloha č. 6

ZÁZNAM O DÍTĚTI

Příjmení: ……………………………………………… Jméno: …………………………………………

Datum narození: ………………………………………………

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………

ne -    částečně /  Ano +   

Sebeobsluha, návyky

3-4 roky

4-5 let

5-6 let

           

Umí se svléknout

 

 

 

 

 

 

Umí se obléknout

 

 

 

 

 

 

Jí samo

 

 

 

 

 

 

Pije samo

 

 

 

 

 

 

Pije samo ze skleničky

 

 

 

 

 

 

Používá lžíci

 

 

 

 

 

 

Používá příbor

 

 

 

 

 

 

Umí si umýt ruce

 

 

 

 

 

 

WC používá samostatně

 

 

 

 

 

 

Umí si vyčistit nos

 

 

 

 

 

 

Umí kličku na tkaničce

 

 

 

 

 

 

Je spíše:

Obratný

nemotorný

pomalý

hbitý

průměrně zdatný

 

Pohybové dovednosti

3-4 roky

4-5 let

5-6 let

           

Hrubá motorika odpovídá věku

 

 

 

 

 

 

Ovládá přiměřeně svou pohybovou aktivitu

 

 

 

 

 

 

Chůze po schodech

 

 

 

 

 

 

Orientace v prostoru

 

 

 

 

 

 

Skáče

 

 

 

 

 

 

Hází

 

 

 

 

 

 

Chytá

 

 

 

 

 

 

Umí kotoul vpřed

 

 

 

 

 

 

Rovnováha na jedné DK

 

 

 

 

 

 

Přesnost pohybu dle vzoru

 

 

 

 

 

 

Jemná motorika odpovídá věku

 

 

 

 

 

 

Koordinuje pohyb ruky

 

 

 

 

 

 

Správné držení tužky

 

 

 

 

 

 

Správné držení štětce

 

 

 

 

 

 

Správné držení nůžek

 

 

 

 

 

 

Umí vytrhávat papír

 

 

 

 

 

 

Umí stříhat papír

 

 

 

 

 

 

Umí správně lepit

 

 

 

 

 

 

Skládá dle návodu

 

 

 

 

 

 

Modeluje dle návodu

 

 

 

 

 

 

Konstruuje dle návodu

 

 

 

 

 

 

Lateralita:

pravák

levák

nevyhraněný

 

                       

Grafomotorika:

požadované tvary:

   

a) deformuje, čmárá

 

 

b) reprodukuje jen v hrubých liniích

 

 

c) reprodukuje správě

 

 

Kresba:

     

a) lidská postava na úrovni hlavonožce

 

 

b) lidská postava s detaily

 

 

 

Rozumové dovednosti

3-4 roky

4-5 let

5-6 let

           

Obecné znalosti odpovídají věku

 

 

 

 

 

 

Třídí dle předem dané vlastnosti

 

 

 

 

 

 

Skládá obrázky z více dílů

 

 

 

 

 

 

Řadí

 

 

 

 

 

 

Rozlišuje časové vztahy

 

 

 

 

 

 

Rozlišuje prostorové vztahy

 

 

 

 

 

 

Rozlišuje velikosti

 

 

 

 

 

 

Určuje množství (více, méně)

 

 

 

 

 

 

Určuje vlastnosti

 

 

 

 

 

 

Rozlišuje materiály

 

 

 

 

 

 

Bezpečně pozná a rozlišuje tyto barvy:

červená

žlutá

zelená

modrá

Černá

bílá

hnědá

růžová

Fialová

oranžová

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

Ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

Ne

ano

ne

                                       

Orientuje se v číselné řadě:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pozná a pojmenuje tyto geometrické tvary:

Kruh

čtverec

trojúhelník

obdélník

Koule

hranol

válec

 

 

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

Ne

                                   

 

Řeč

3-4 roky

4-5 let

5-6 let

           

Přiměřená slovní zásoba

 

 

 

 

 

 

Osvojení gramatických pravidel řeči

 

 

 

 

 

 

Vyjadřování přiměřené věku

 

 

 

 

 

 

Tvoření vět, souvětí

 

 

 

 

 

 

Plynulost řeči

 

 

 

 

 

 

Přiměřené tempo řeči

 

 

 

 

 

 

Správná výslovnost hlásek

A

E

I

O

U

P

B

M

F

V

T

D

N

S

C

Z

Š

Č

Ž

Ť

Ď

Ň

J

K

G

H

CH

L

R

Ř

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochází na individuální logopedickou péči k: …………………………………………….

 

Chování, jednání (k dospělým, k dětem, při volné hře, při řízených činnostech apod.)

 

 

Temperament, vlastnosti (spíše introvert, extrovert, temperamentní, plachý, vážný, veselý, egocentrický, negativista apod.)

 

 

Sociabilita (potřeba sociálních kontaktů, vztah k ostatním lidem, vztahy k dětem, osvojení společenských, mravních a sociálních norem, přizpůsobivost, tolerance apod.)

 

 

City (převažující emoční ladění, úroveň citového vývoje – odpovídá věku, infantilní, nezralý apod., jak projevuje city navenek, citová labilita, vyrovnanost apod.)

 

 

Zájmy, talent dítěte:

 

 

Spolupráce s rodiči:

 

 

 

 

 

 

Potřeba individuální péče v oblasti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala za školní rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7

ZÁZNAM EVALUACE BLOKU A TÉMAT

TŘÍDNÍHO PROGRAMU

TŘÍDA: ………...

Blok:              ………………………………………           Datum:           …………………….

Témata:         ………………………………………           Školní rok:     …………………….

                        ………………………………………

                        ………………………………………

                        ………………………………………

 

Kritéria

Bodové hodnocení /1-5 bodů/

Byla témata pro děti zajímavé?

 

Splnila témata záměr pedagoga?

 

Umožnila témata naplňovat specifické cíle ze všech pěti oblastí?

 

Umožnila témata naplňovat cíle předškolního vzdělávání?

 

Splnila témata požadavek na pestrost a vyváženost činností?

 

Splnila témata požadavek na rozvoj osobnosti dítěte a schopnost učení?

 

Plnila témata požadavek na realizaci hodnotového cíle (morální kvality)?

 

Plnila témata požadavek na děti projevovat se jako samostatná osobnost?

 

Plnila témata záměr docílit součinnost s rodiči?

 

Akce s rodiči, spolupráce:

Náměty na příští témata:

Projevená přání dětí:

Závěry pro další činnosti:

 

 

Záznam provedl: ……………………………………….     Datum: ………………

Příloha č. 8

ZÁZNAM EVALUACE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Název ŠVP:    …………………………………………………………………………

Školní rok:      ……………………….

 

Kritéria

Bodové hodnocení /1-5 bodů/

Je obsah v souladu s RVP?

 

Respektuje všech pět oblastí vzdělávání?

 

Umožňuje naplňovat dílčí cíle vzdělávání?

 

Umožňuje program seznamování s morálními, společenskými a estet. hodnotami?

 

Vede ke zdravému životnímu stylu?

 

Orientuje děti na zájem o učení a poznávání?

 

Vytváří dostatek přirozených situací a námětů k učení?

 

Využívá problémové učení a experimentování?

 

Využívá smyslové vnímání k přirozenému učení?

 

Je práce s dětmi založena na radostném prožití celého dne v MŠ?

 

Připravuje zodpovědně děti pro vstup do ZŠ ve všech oblastech rozvoje?

 

Jsou rozšiřovány a zkvalitňovány nadstandardní aktivity školy?

 

Je dostatečně pestrá nabídka zájmových kroužků?

 

Je rozvíjena spolupráce s odborníky? (PPP, lékaři, psychologové apod.)

 

Využívají rodiče MŠ jako poradenský servis?

 

Mají rodiče dostatečnou možnost účastnit se aktivit školy?

 

Podporuje tvořivost pedagogů?

 

Odpovídá konkrétním podmínkám školy? (poloha, složení tříd i pedagog. sboru)?

 

Nabízí MŠ osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí?

 

Závěry pro další vzdělávací činnost školy a třídy:

Projevená přání (rodičů, dětí, pedagogů, provozních zaměstnanců a další):

Návrhy opatření pro funkčnost plánování a přímé vzdělávací činnosti:

Poznámky:

 

Hodnocení vypracovala: ……………………………………….     Datum: ………………

 

 

Příloha č. 9

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK UČITELKY MŠ

PODMÍNKY VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PRÁCE ŠKOLY

 

Jméno: ……………………………………………….         Třída:              ………………….

                                                                                              Datum:            ………………….

 

Cíl:      zjistit a kriticky zhodnotit kvalitu podmínek mateřské školy

 

Kvalitu podmínek mateřské školy kriticky zhodnoťte (uveďte svůj názor) vzhledem k níže uvedeným kritériím číselným ohodnocením 1-5, přičemž 5 vyjadřuje maximální kvalitu.

 

Kritéria

Bodové hodnocení /1-5 bodů/

vybavení nábytkem v mé třídě je dostatečné, vyhovující, estetické

 

vybavení hračkami odpovídá počtu a věku dětí v mé třídě

 

vybavení pomůckami a materiály je v mé třídě dostatečné

 

prostorové uspořádání mé třídy vyhovuje nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí

 

děti z mé třídy se podílejí na úpravě a výzdobě prostředí třídy

 

děti z mé třídy se podílejí na úpravě a výzdobě prostředí MŠ

 

práce dětí z mé třídy jsou přístupné k prohlédnutí rodičů

 

zahrada je dle mých představ dostatečně vybavená

 

v mé třídě je udržován pořádek a čistota

 

jsou mi jasné mé povinnosti, pravomoce a úkoly

 

jsem dostatečně informovaná o veškerém dění v MŠ

 

mám dostatek kompetencí, volnosti pro svoji práci

 

cítím, že je můj názor v MŠ respektován

 

myslím si, že plánování školy jako celku je funkční

 

myslím si, že spolupráce s ostatními odbornými institucemi je dostatečná

 

 

Jiné připomínky, poznámky:

 

 

 

Doporučení vyplývající z této analýzy (co si představuji pro zkvalitnění podmínek školy):

 

Seznam použité literatury

Havlínová, M. (1995). Zdravá mateřská škola. Praha: Portál.

Smolíková, K. (2005). Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Získáno z: <https://www.nuv.cz/file/131>.

Splavcová, H., Šmelová, E., Kropáčková, J., & Syslová, Z. (2016). Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání [online]. Praha: MSMT. Získáno z: <www.msmt.cz/file/38795_1_1/>.

Štoček, M. (2005). Rukověť ředitelky mateřské školy. Nový Bydžov: aTre.