Školní řád

Obsah:

 1. Cíle předškolního vzdělávání, práva a povinnostI dětí a jejich zákonných zástupců
 2. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ
 3. PODMÍNKY PROVOZU A ORGANIZACE ŠKOLY
 4. PŘIJÍMACÍ  ŘÍZENÍ

Č. j.  137/18

Platnost od  1. 9. 2018

(Nahrazuje tímto dokument z 1. 9. 2017)

 

 1. cíle předškolního vzdělávání, práva a povinnostI dětí a jejich zákonných zástupců
 1. Cíle předškolního vzdělávání

Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, vyhlášky č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (vše v platném znění). 

            Předškolní vzdělávání

 • Podporuje rozvoj osobnosti dítěte  předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahu.
 • Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • RVP PV vyjadřuje cíl předškolního vzdělávání následovně: „Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní a vzdělávací cestu. Jeho úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.“
 • MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci dětí (dále jen rodiči), s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání.

 

 • Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování vzdělávání a napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání.
 • Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.
 • Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.
 • Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v §2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), ve znění pozdějších předpisů. Každá třída má svůj denní organizační řád (program, uspořádání dne), který je flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či momentálně změněné potřeby dětí – viz. informace na nástěnkách v šatnách dětí.

 

Organizace předškolního vzdělávání

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku  od 2 do šesti let.
 • Vedoucí učitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem termín a dobu pro podání         žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Ředitelka ZŠ a MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout dobu 3 měsíců. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinnou předškolní docházkou – tedy  v posledním roce před zahájením školní docházky. Při přijímání dětí se ředitelka školy řídí podmínkami stanovenými vyhláškou č.14/2005  Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je v MŠ volná kapacita.
 • Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí (dále rodičů)

Práva rodičů:

 • Rodič má právo podílet se na dění v MŠ – spoluvytvářet, účastnit se a naplňovat výchovně vzdělávací programy a akce pro děti, vstupovat do her a činností svých  dětí v průběhu celého dne.
 • Rodič má právo být informován o dění ve škole a seznámen se  základními písemnými materiály, jimiž se řídí výchovně vzdělávací práce školy, organizace i provoz MŠ a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, spolurozhodovat při řešení problémů. Kriticky se vyjadřovat k veškeré práci MŠ a to i anonymně (dotazníky).
 • Rodič má právo být neprodleně informován MŠ v případě onemocnění či poranění dítěte.
 •  Rodič má právo být pravidelně informován o výchovně vzdělávacích činnostech ve třídě (zaměření výchovně vzdělávacích projektů a jejich částí).
 •  Rodič má právo být pravidelně informován o vzdělávání svého dítěte, konzultovat s učitelkou individuální plán rozvoje dítěte a spolurozhodovat při stanovení individuálních vzdělávacích cílů pro svoje dítě, postupu dosahování těchto cílů a jejich naplnění. K tomu je třeba si dohodnout konzultační dobu s příslušnou učitelkou tak, aby nebyla narušována práce učitelky s ostatními dětmi.
 •  Rodič má právo, aby mu škola v případě potřeby poskytla poradenskou pomoc v otázkách výchovy a vzdělávání jeho dítěte (konzultacemi, zkušenostmi, kontaktováním odborníků).
 •  Rodič má právo na ochranu osobních údajů a důvěrných informací, které škole poskytne.
 • Rodič má právo po doložení potřebných dokladů v souladu se směrnicí MŠ „O úplatě za předškolní vzdělávání“, požádat o osvobození od úplaty za vzdělávání svého dítěte, či snížení jeho základní částky.
 • Vybrat pro své dítě mateřskou školu dle svého uvážení a rozhodnutí.
 • Projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo vedoucí učitelce MŠ.    

   

Povinnosti rodičů :

 • Vymezuje Zákon č. 91/1998 Sb. o rodině.
 • Respektovat tento Řád a další dokumenty týkající se výchovně vzdělávací práce MŠ.
 • Upozornit učitelku na všechny aspekty týkající se momentálního psychického a fyzického stavu dítěte (např. rozvod manželství, nevolnost atd.).
 • Informovat a spolupracovat s učitelkou tak, aby byla zajištěna péče o dítě opravdu v součinnosti s rodinou, seznamovat se s nástěnkami.
 • Podepsat všechny věci. U nepodepsaných věcí, či za věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném, MŠ nemůže nést zodpovědnost.
 • Poskytnout škole nutné údaje pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a při změnách je aktualizovat (telefony, adresu apod.).
 • Zajistit řádnou docházku svého dítěte do MŠ, dle dohody s ředitelkou školy, podle §1 odst. 10 vyhl. č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, předávat dítě do péče MŠ zdravé.
 • Rodič má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání či zdraví a bezpečnost dítěte, nebo kolektivu dětí.
 • Uhradit ve stanoveném termínu úplatu za vzdělávání a poplatky za stravování dítěte.
 • Dodržovat školní řád, předpisy a provozní dobu MŠ.
 • Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro povinnou dokumentaci školy, pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.
 • Odklad školní docházky musí zákonný zástupce dítěte požádat ředitele ZŠ do 31. května roku, kdy by dítě mělo nastoupit povinnou školní docházku. K žádosti je nutné doložit doporučení dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny. Pro požádání o odklad Vám doporučuji předložení potvrzení dětského lékaře a poradnu navštívit v termínu, který Vám poradna určí.
 • Mít na zřeteli, že nemocné dítě nepatří do předškolního zařízení, být ohleduplní k ostatním zákonným zástupcům a dětem, které jsou zdravé. Lékařské potvrzení zákonní zástupci předkládají při nástupu dítěte do MŠ a dále pak po onemocnění infekční chorobou – např. salmonelóza. Pokud bude dítě opakovaně posíláno do MŠ nemocné, bude rovněž vyžadováno sdělení lékaře, že dítě je zdravé a může nastoupit do kolektivu.
 • POKUD BUDE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OPAKOVANĚ PŘIVÁDĚT DÍTĚ, KTERÉ JEVÍ ZNÁMKY ONEMOCNĚNÍ, I KDYŽ NEMÁ TEPLOTU, PŘEDÁ MU TŘÍDNÍ UČITELKA FORMULÁŘ, SE KTERÝM MUSÍ K LÉKAŘI PRO POTVRZENÍ, ŽE DÍTĚ JE ZCELA V POŘÁDKU A MŮŽE BÝT ZAŘAZENO V KOLEKTIVU ZDRAVÝCH DĚTÍ.
 • V případě náhlého onemocnění si co nejdříve po upozornění učitelkou vyzvednout dítě z MŠ a navštívit s ním lékaře.
 • Řádně a ve včasném termínu platit všechny poplatky spojené s předškolním vzděláváním dítěte a jeho pobytem v MŠ (úplatu za předškolní vzdělávání, školní stravování).
 • Případnou žádost o snížení výše úplaty za předškolní vzdělávání nebo žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání podat vedoucí učitelce MŠ písemně a včas.
 • Číst si informace, sdělení a upozornění pro zákonné zástupce, která jsou vyvěšována v šatnách dětí.
 • Vést dítě osobním příkladem k pozdravu, poděkování, požádání, vštěpovat jim základy slušného chování.
 • Působit na dítě v souladu s mateřskou školou také v oblasti hygieny, stolování a sebeobsluhy.
 • S majetkem školy zacházet šetrně, nepoškozovat jej, neničit a nezcizovat.

K povinnostem rodičů dítěte patří také:

 • V případě výskytu vši dětské u svého dítěte neprodleně ohlásit tuto skutečnost třídní učitelce či vedoucí učitelce školy, aby bylo možné ihned informovat zákonné zástupce ostatních dětí; učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají povinnost informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak zákonné zástupce daného dítěte, tak zákonné zástupce ostatních dětí.
 • Zbavit děti vší je povinností zákonných zástupců, nikoliv školy a pedagogických pracovníků.
 • Pokud zákonný zástupce dítěte nespolupracuje se školou, může jej vedoucí učitelka školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte a této výzvě je zákonný zástupce dítěte povinen vyhovět (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona.
 • V případě že dítě, které zákonní zástupci posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče. Ten může vyvinout tlak na zákonné zástupce, např. pozastavením výplaty dávek.
 • Dítě má právo na vzdělávání podle školského zákona (§ 21 odst. 1 písm. a), ale zároveň má povinnost dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti.
 • Do MŠ patří dítě pouze zcela zdravé, učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti nachlazené, s infekčním onemocněním.
 • Opatření k ochraně zdraví je zakotveno v Zákoně o ochraně veřejného zdraví č. 258 / 200 Sb., Hlava II, paragraf 7, odstavec 3

Výňatek z tohoto zákona:

” (3) K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu a vzdělávání povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro něho dohled zletilé fyzické osoby. ”

 

Práva a povinnosti dítěte

Práva dětí vychází z Úmluvy o právech dítěte, Úmluva o právech dítěte byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989.

Dítě má právo:

 • Aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).
 • Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).
 • Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat a projevovat lásku).
 • Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).
 • Zvolit si činnost, která mu vyhovuje, v případě potřeby využívá tzv. „klidovou zónu”.
 • Svobodně se vyjadřovat ve všech záležitostech, které se ho týkají.
 • Na odpočinek a volný čas.
 • Na uspokojování každodenních potřeb se zřetelem na věk a individuální zvláštnosti.  
 • Dítě má právo na hru, odpočinek, svobodnou volbu činností i zdánlivou nečinnost a soukromí.
 • Dítě má právo na uspokojování svých individuálních fyzických, psychických a sociálních potřeb.
 •  Dítě má právo na vzdělání, v posledním ročníku MŠ na bezplatné vzdělávání.
 •  Dítě má právo na harmonický rozvoj v souladu se svým věkem a individuálními potřebami, schopnostmi a možnostmi.
 • Dítě má právo na úctu, rovnocenné postavení v kolektivu dětí a respektování jeho individuality, spravedlivé jednání.
 • Dítě má právo na respekt vůči jeho tělu, citům, majetku i dílu.
 • Dítě má právo podílet se na vytváření společných pravidel soužití v kolektivu a jejich respektování.
 • Dítě má právo vyjadřovat své myšlenky, názor, naslouchat názorům jiných a hledat společná řešení.
 •  Dítě má právo spolupodílet se na plánování programu třídy a rozhodování v kolektivních záležitostech.

 

Dítě má povinnost:

 • Dítě má povinnost respektovat a dodržovat společně dohodnutá pravidla, podřídit se v nezbytné míře omezením, vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád.
 •  Dítě má povinnost chovat se k ostatním dětem tak, aby jim neublížilo (v opačném případě se omluvit).
 • Dítě má povinnost oznámit vždy učitelce, pokud chce opustit třídu (odejít na WC, za rodiči do šatny, hrát si s kamarádem ve vedlejší třídě, …).

 

 1. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ

Péče o zdraví a bezpečnost dětí

 • Učitelka je za dítě plně odpovědná od doby, kdy je převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy jej učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
 • Pokud si zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka se:
  • pokusí dané osoby kontaktovat telefonicky
  • informuje telefonicky vedoucí učitelku MŠ
  • obrátí se na policii ČR
  • řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na městský úřad, který je podle §15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně povinen zajistit neodkladnou péči.
 • Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé mateřské školy. Učitelé nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené osoby pobývají, nenechávají bez dohledu.
 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví vedoucí učitelka MŠ počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd a  12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.
 • Výjimečně může ředitel tyto počty zvýšit maximálně o 8 dětí v běžné třídě a o 11 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let. V tomto případě určí ředitel k zajištění bezpečnosti dětí další učitelku, výjimečně jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a je zaměstnancem mateřské školy.
 • Učitel zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat vedoucí učitelku školy a zákonné zástupce dítěte.  Zákonní zástupci svým podpisem potvrzují informaci o úrazu v Knize úrazů, kde je pedagog povinen úraz bezprostředně zaznamenat.

 

 • Zákonní zástupci dbají na  pořádek, klid a bezpečnost dětí ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.

 

 • Učitelka je při vzdělávání dítěte a s ním souvisejících činnostech povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování.
 • Učitelka zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje dětem nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Při vzdělávání dětí dodržují pedagogové pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.
 • Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují učitelé školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám  dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost. Učitelé dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.
 • Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitele mateřské školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty).
 • Zákonní zástupci všech dětí jsou zodpovědní za to, že do MŠ přivádějí děti zdravé. Učitelky provádějí tzv. ”ranní filtr” a mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními.
 • Vzhledem k ochraně zdraví a zejména bezpečnosti dětí při přebírání dítěte zraněného (např. velký rozsah šití tržné rány, dlahy, sádra na končetinách apod.), může učitelka odmítnout přijetí tohoto dítěte do mateřské školy.
 • Učitelky nesmí podávat v době pobytu žádné léky ani léčiva bez souhlasu zákonného zástupce. V závažných případech (alergie, astma…) na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení lékaře a poučení pedagoga lze léky mimořádně podat.
 • Je důležité, aby zákonní zástupci dítěte ráno sami učitelku upozornili na případné změny ve zdravotním či psychickém stavu dítěte.
 • Zákonní zástupci také zodpovídají za čisté a bezpečné oblečení a obutí dítěte – je nutné všechny věci dítěte označit jménem a ukládat na příslušné místo v šatně.
 • Do školky nepatří žvýkačky, řetízky a jiné cenné předměty!!
 • Na převlečení v MŠ a pobyt venku má mít dítě jiné oblečení než ve kterém přišlo do mateřské školy!
 • Děti i zaměstnanci se v prostorách MŠ přezouvají, zákonní zástupci do tříd nevstupují v botách.
 • V celém objektu MŠ se nekouří.
 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku zaměřené  na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného  chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí.
 • Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkající se vzdělávání dítěte.
 • Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

   III . PODMÍNKY PROVOZU A ORGANIZACE ŠKOLY

Provoz a vnitřní režim školy

 • Mateřská škola FIT je  součástí Základní školy a Mateřské školy tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín. Kapacita MŠ je 100 dětí, které jsou rozděleny do čtyř homogenních tříd.
 • Pedagogický sbor tvoří 8 kvalifikovaných učitelek z toho 6 učitelek se 100% úvazkem, dvě  kvalifikované učitelky s 82 % úvazkem, jejichž práce vychází z Pracovní náplně, Zákoníku práce a RVP PV, ŠVP, Ročního plánu, závěrů pedagogických porad.  Dodržují školskou legislativu, zejména zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném pozdější novelizace a dalším vzdělávání a vyhlášku č. 14/2005, č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění a pozdějších novelizací. Odpovídají za úroveň výchovně vzdělávací práce jak ve třídě jí svěřené, tak MŠ jako celku a jsou osobně zodpovědné za ochranu a bezpečnost dětí v době, kdy s nimi pracují až do doby, kdy je předají jiné pracovnici MŠ, rodičům nebo jejich zástupcům.
 •  Dále v mateřské škole pracují dva provozní zaměstnanci se 100% úvazkem, školnice a uklízečka, jejichž pracovní povinnosti vyplývají z pracovních náplní a provozního řádu MŠ.
 • Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností, dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
 • Organizace a směny pedagogů jsou upraveny v přehledu rozvržení pracovní doby.
 • Ředitelka s vedoucí učitelkou se snaží podporovat profesionalizaci pracovního týmu, sleduje růst profesních kompetencí všech pedagogů, vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání.
 • Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové informace, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

Provoz mateřské školy

Mateřská škola je v provozu od 6.00 do 16.00 hodin od pondělí do pátku.

 • Děti se scházejí od 6:00 hodin na 2. patře ve třídě Čiperky a Bumbrlíci
 • Děti se rozcházejí od 15.30 hodin na 1. patře ve třídě Človíčci a Zvídálci.
 • Ráno přivádějí zákonní zástupci děti do MŠ do 8.00 hodin. Po domluvě s třídní učitelkou lze ve výjimečných případech (lékař, logopedie apod.) dítě přivádět do mateřské školy později.
 • Ranní svačinku mají děti od 8.30 do 9.00 hodin.
 • V době od 9.30 do 11.30 hodin jsou děti mimo budovu MŠ.
 • Pokud dítě odchází domů po obědě, zákonní zástupci toto musí předem sdělit paní učitelce a dítě si vyzvednout v době od 11.45do 12.00 hodin.
 • Z MŠ si dítě vyzvedávají zákonní zástupci nebo jimi pověření zástupci, pro které musí být vystaveno ”Zmocnění”. Bez tohoto písemného zmocnění paní učitelky nevydají dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci.
 • Do MŠ dítě dochází pravidelně. Pokud dítě onemocní nebo si je zákonní zástupci chtějí ponechat doma, je potřebné jej ihned omluvit.
 • Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
 • Informace o připravovaných akcích jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně tyto nástěnky sledovat.

 

Režim dne v MŠ

 •                MŠ doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj a pro navazující vzdělávání v ZŠ.
 •                MŠ pracuje ve volném výchovně vzdělávacím režimu, respektuje věkové a individuální zvláštnosti dětí i jejich potřeby a biorytmus. Pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

Ranní blok 

 • 6:00-8:00             scházení dětí, volné hry a činnosti, individuální a skupinové řízené činnosti dle tematických programů tříd,  komunitní kruh, pohybové aktivity
 • 8:30-9:00             hygiena, svačinka

Dopolední blok

 • 9:00-9:30             řízená činnost dle ŠVP
 • 9:30-11:15   příprava na pobyt venku, pobyt venku je přizpůsobován roční době, počasí a stavu ovzduší
 • 11:15-12:30        příprava na oběd, oběd, ústní hygiena, příprava na odpočinek

Klidový blok  

 • 12:00-13:30        dle individuálních potřeb dětí: odpočinek na lehátku, spánek, relaxační techniky, autogenní trénink, poslech pohádek a jiných textů, zpěvu, hudby, klidové hry a individuální činnosti, foukání flétny, grafomotorické činnosti, volné a řízené činnosti dle programu tříd, příprava dětí na vstup do ZŠ dle individuálních plánů,

Odpolední blok

 •  13: 30- 14:00   příprava na svačinu, svačina.
 • 14:00-16:00        spontánní hry do odchodu dětí,
 • společné činnosti rodičů a dětí,
 • slavnosti, akce, programy
 • " Režim dne“ je umístěn v šatnách jednotlivých tříd.

 

" Režim dne“ je umístěn v šatnách jednotlivých tříd.

 

   Úplata za vzdělávání

 

 • Podle zákona 561/2004 Sb. § 123 odstavec 2 a vyhlášky MŠMT č.14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění, je zákonný zástupce povinen hradit úplatu za vzdělávání. Ředitelka školy stanoví měsíční výši úplaty, způsob platby, podmínky osvobození od úplaty a jejího snížení nebo prominutí, a to vždy ve smyslu výše uvedených zákonů a předpisů. Zákonný zástupce dítěte se řídí ustanoveními tohoto rozhodnutí.
 • Úplatu ředitelka stanoví vždy na školní rok a je její povinností o tom písemně informovat zákonné zástupce dětí.
 • Platba je prováděna inkasním způsobem, vždy k 20 dni v měsíci a to zálohově na další měsíc a bude přičtena k částce stravného.
 • V případě, že nebude inkaso provedeno, bude rodič neprodleně telefonicky informován školou o výši dlužné částky a je povinen tuto částku uhradit osobně v určeném termínu na sekretariátě základní školy.
 • Platba musí být na účtu nejpozději poslední pracovní den v měsíci, jinak nebude dítě přijato k docházce do MŠ.
 • Při opakovaném neprovedení inkasa (2x) bude docházka dítěte do MŠ ukončena.
 • Děti s povinnou předškolní docházkou a děti s odloženou školní docházkou mají předškolní vzdělávání bezúplatné.
 • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo dávky pěstounské péče. Zákonní zástupci, kterých se toto týká, podají v MŠ včas vyplněnou žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáži tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.
 • Na základě podané písemné žádosti zákonného zástupce na příslušném formuláři lze měsíční úplatu snížit, a to v tomto případě, pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce ze závažných důvodů (nemoc, doporučení pediatra, lázeňský či ozdravný pobyt apod.)
 • V případě omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu se měsíční výše úplaty stanoví zvlášť. Hradí se hotově na sekretariátě ZŠ (p. Krotká). Termíny výběru budou vždy upřesněny vedoucí MŠ.

 

Školní stravování

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte.
 • Strava je dovážená, zajišťuje ji školní jídelna při ZŠ ČSA. Děti dostávají jídlo denně čerstvé.
 • Podává se přesnídávka, oběd a svačina. Důraz klademe především na dostatek tekutin. Během dne mají děti v MŠ pitný režim zajištěn – k dispozici mají kdykoliv vodu nebo čaj.
 • Platba je prováděna inkasním způsobem k 20 dni v měsíci a to zálohově na další měsíc a bude přičtena k částce školného.
 • Vyúčtování přeplatků řádně odhlášené stravy bude provedeno ob jeden měsíc a přeplatky budou odečítány ze zálohové platby prováděné k 20 dni v měsíci.
 • V případě, že nebude inkaso provedeno, bude rodič neprodleně telefonicky informován vedoucí MŠ o výši dlužné částky a je povinen tuto částku uhradit osobně ihned na sekretariátě základní školy.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY SE PROVÁDÍ PŘÍMO V MŠ TAKTO:

 • Na pondělí je potřeba přihlásit (odhlásit) dítě v pátek předcházejícího týdne, na další dny vždy den předem nejpozději do 12.00 hodin.
 • Bez včasného přihlášení stravy nebude dítě do mš přijato.
 • V případě, že dítě náhle onemocní a nebylo možné stravu na daný den odhlásit, může si zákonný zástupce jídlo vyzvednout do nosiče v příslušné třídě do  12.00  hod.
 • Výdej stravy pro nemocné děti je umožněn pouze v první den nemoci.
 • Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.
 • Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnkách v každé šatně dětí a na webových stránkách MŠ.

 Docházka a způsob omlouvání

 • Zákonní zástupci předávají své dítě učitelce tak, jak to potřebují v rozmezí od 6.00 – 8.00 hod.
 • V odůvodněných případech je možno dítě přivést i později ovšem s výjimkou pobytu dětí venku,   kdy v mateřské škole učitelky nejsou přítomny a nikdo jiný nemá právo dítě do MŠ přijmout.
 • Pokud dítě do MŠ bude docházet později, než do 8.00 hodin, je potřeba tuto skutečnost nahlásit třídní učitelce.
 • Rozcházení dětí je rovněž přizpůsobeno potřebám rodičů.
 • Vyzvedává-li nebo přivádí do MŠ dítě jiná osoba než zákonní zástupci, je vždy potřebné jejich zmocnění k tomuto úkonu.

Spolupráce se zákonnými zástupci a veřejnosti

 • S učitelkami je možno hovořit denně ve třídě při předávání nebo vyzvedávání dítěte.
 • V případě projednání záležitostí vyžadující delší čas je vhodné dohodnou si s učitelkami termín, aby se vám mohly věnovat v klidu.
 • Učitelky každé třídy pro zákonné zástupce připravují schůzky s ukázkami práce s dětmi, společné tvořivé dílny dětí a zákonných zástupců nebo konzultační dny.
 • Setkáváme se také při společných školních akcích.
 • Dále se můžete informovat na webových stránkách školy: www.fitskolka.webnode.cz, facebook.com/fitskolka

      IV. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ   

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce osobně v mateřské škole v termínu, který je zveřejněn na nástěnce v mateřské škole, webových stránkách školy.  Pokud se zákonný zástupce nemůže zápisu zúčastnit osobně, může pověřit plnou mocí jinou osobu. Přítomnost dítěte u zápisu není podmínkou.

 

Formuláře – „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a „Evidenční list“ dítěte si mohou rodiče vyzvednout předem v mateřské škole v termínu zveřejněném na  webových stránkách školky nebo facebooku .

Při  zápisu je nutné doložit: 

 • 1.Žádost o přijetí (vyplněný a podepsaný formulář zákonnými zástupci)
 • 2.Evidenční list dítěte (potvrzený od lékaře,o řádném očkování)
 • 3.Soudní rozhodnutí např. (svěření dítěte do peče matky, otce střídavá péče,pěstounská péče apod.)

 

Při převzetí žádosti v mateřské škole budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném vedoucí učitelka MŠ. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

 

Zákonný zástupce je povinen pravdivě a ihned  v přijímacím řízení informovat o zdravotním stavu a zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání  (např. dítě bere léky, je v péči specialisty,má dietu,alergii,…) Děti, které potřebují zvláštní stravování – dieta, můžeme přijmout až po dohodě s pí.vedoucí školní jídelny ZŠ ČSA  (jiný právní subjekt).

 

Nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze popsaná kritéria (viz. Kritéria přijímacího řízení-příloha).

Zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření. Děti starší 6 let lze přijímat, pokud jim byl povolen odklad povinné školní docházky.

 

 

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte

     Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem-bude zveřejněno na webových stránkách MŠ a také vyvěšeno na dveřích MŠ nebo si jej mohou rodiče vyzvednout osobně u vedoucí učitelky MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje zákonnému zástupci písemně nebo je možné osobní převzetí. Spádová mateřská škola musí přijmout přednostně děti ze svého školského obvodu, pro které je předškolní vzdělání povinné nebo mají přednostní právo na přijetí (ve školním roce 2017/2018 se jedná o děti čtyřleté a starší).

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, pokud to kapacita MŠ umožňuje.

Při shodném splnění kritérií má přednost starší dítě před mladším. Pro přijetí dětí mladších tří let je směrodatná fyzická a psychická vyspělost dítěte.

 V případě, že zákonný zástupce podá odvolání proti nepřijetí dítěte do mateřské školy, může ředitel školy rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím zcela vyhoví odvolání a nemůže být způsobena újma dalším účastníkům řízení (§ 87 správního řádu). Jinak předává ředitel školy odvolání společně se spisem a svým stanoviskem k odvolání krajskému úřadu ve lhůtě 30 dnů nebo 10 dnů, pokud jde o nepřípustné nebo opožděné odvolání (§ 88 správního řádu).

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ podle §165 odstavec 2a zákona 561/2004 Sb. ve smyslu § 34 téhož zákona a ve správním řízení vystavuje Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte (také možno na zkušební dobu nejdéle tří měsíců), ve kterém je specifikován druh docházky dítěte do MŠ.

Zákonní zástupci dětí - cizích státních příslušníků mimo státy EU – jsou povinni doložit ředitelce školy spolu s žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzení cizinecké policie o přidělení statutu rezidenta nebo způsobu pobytu na území ČR.

 

 Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

Ukončení docházky dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy podle §165 odstavec 2a zákona 561/2004 Sb. ve smyslu § 35 téhož zákona a ve správním řízení vystavuje Rozhodnutí o ukončení docházky dítěte do mateřské školy. Toto rozhodnutí se nevydává v případě, že dítě odchází do základní školy. Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte ukončit docházku do mateřské školy v případě:

 • pokud je dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřítomno nepřetržitě po dobu delší než dva týdny.
 • ukončení doporučí v průběhu zkušební doby lékař nebo školské poradenské zařízení.
 • že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ved. učitelkou  jiný termín úhrady.
 • pokud zákonný zástupce závažným způsobem narušuje opakovaně provoz mateřské školy.
 • Pokud o ukončení vzdělávání v mateřské škole požádá zákonný zástupce dítěte, sepíše s ním vedoucí učitelka školy Dohodu o ukončení vzdělávání, která není ve správním řízení.

Evidence dítěte

 • Rodiče dítěte předají při zápisu do MŠ žádost o přijetí do MŠ, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemnost a telefonické spojení.
 • Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař a to před vydáním rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy.
 • Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon) a změnu zdravotního stavu dítěte.
 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinné předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání je povinné od 1.9.2017 pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.  

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce je povinnen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně, a to od 8.00 do 12.00 hod.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte v povinném předškolním vzdělávání

Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte. Zákonný zástupce je povinen omluvit dítě:

 • absence od jednoho do tří pracovních dnů telefonicky
 • absence od čtyř do dvaceti pracovních dnů –  písemně do omluvného listu dítěte
 • absence delší než 20 pracovních dnů – písemně do omluvného listu dítěte                     včetně potvrzení od lékaře

Vedoucí učitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen  doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Třídní učitelky evidují školní docházku své třídy. V případě, že je dítě neomluvené, informují učitelky, vedoucí učitelku MŠ.

Neomluvenou absenci dítěte řeší  vedoucí MŠ pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci  vedoucí učitelka MŠ, zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.           

Individuální vzdělávání dítěte

Školský zákon umožňuje další tři způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání: individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole – v případě rozhodnutí zákonného zástupce plnit povinné předškolní vzdělávání některou z uvedených alternativních forem, je povinen toto oznámit písemně mateřské škole nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Vedoucí učitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3),(Desatero pro rodiče předškolního věku).

Vedoucí učitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

 • způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole pohovorem s pedagogem)
 • termín ověření ( poslední pondělí v listopadu), náhradní termín (první pondělí v prosinci).

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).

Vedoucí učitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4). Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

 • Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitel školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona). Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 • Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce nebo doporučení ředitelky mateřské školy. Ředitelka školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). Vedoucí učitelka MŠ zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Vedoucí učitelka MŠ průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jedenkrát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§22 odst. 1 písm.b),§30 odst. 3 školského zákona)

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 2. 8. 201 a platí do odvolání.

Zaměstnanci jsou prokazatelným způsobem informováni o jeho vydání, obsahu a povinnosti jej dodržovat. Zákonní zástupci jsou prokazatelně seznámeni na třídních schůzkách, vyvěšením v šatnách jednotlivých tříd a na webu školky www.msrafinerskylesik.cz .

Po prokazatelném seznámení se školním řádem jsou všichni účastníci povinni jej dodržovat.

S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumovým schopnostem dětí.

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace.

Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě spolu s ředitelem školy.

Školní řád nabývá účinnosti 1. 9.2018

 

Zpracovala :   Vilma Valentová                     …………………………………………….……

 

Schválila:  Mgr. Barbora Bolcarovičová       ………………………………………………….

 

 

 

Příloha školního řádu MŠ FIT Bohumín

Kritéria pro přijímání dětí k  předškolnímu vzdělávání:

 • Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ FIT, podle kterých bude postupováno při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřské školy.
 • Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ust. § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem. 
 • Děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií.  Z níže uvedených kritérií plyne, že jsou přednostně přijímány děti v souladu se zákonem č. 561/2000 Sb..
 • Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku pokud to kapacita MŠ umožňuje.

 

Kritéria  pro přijímání dětí k  předškolnímu vzdělávání:

 

 • Děti s povinným školním vzděláváním podle § 34a školského zákona a děti s odloženou školní docházkou, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu), tedy děti 5(6) leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.
 • Děti splňující očkování dle § 50 zákona č.258/2000Sb., O ochraně zdraví.

 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2017 předškolní vzdělávání povinné.

 

 •  Děti 4leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu), tedy děti 4leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá

-nárok na přednostní přijetí od 1. 9. 2017 § 34 odst. 3 školského zákona

 

 • Děti, jejichž rodiče projeví zájem o základní vzdělávání na ZŠ Dr. E. Beneše.

 

 • Děti, které mají již v MŠ sourozence.

 

 • Děti, které se zúčastnily zápisu v loňském roce a nebyly pro kapacitu přijaty.

 

 • Děti 3leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu), tedy děti 3leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

-nárok na přednostní přijetí od 1. 9. 2018 § 34 odst. 3 školského zákona

 

 • Děti 2leté, s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu), tedy děti 2leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá.

           -nárok na přednostní přijetí od 1. 9. 2020 § 34 odst. 3 školského zákona

 

Děti jsou přijímány na zkušební dobu 3 měsíců, která slouží k ověření schopnosti přizpůsobit se podmínkám mateřské školy podle § 34odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

 

 Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka a vedoucí učitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií, ostatní žádosti budou posuzovány individuálně podle závažnosti.