PROVOZNÍ ŘÁD

1. Údaje o zařízení

Zřizovatel:

Město Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, 735 81

Webové stránky města: www.mesto-bohumin.cz

Přesný název školy:

Základní škola a Mateřská škola

tř. Dr. E. Beneše 456, příspěvková organizace, Bohumín

Ředitel školy:

Mgr. Barbora Bolcarovičová

Telefon školy:

596 013 104

Webové stránky ZŠ:

www.zsbenesovka.cz

Emailová adresa:

skola@zsbenese.eu

Elokované pracoviště:

FITŠKOLKA Okružní 683, Bohumín

Vedoucí učitelka:

Vilma Valentová

Telefon MŠ:

730 521 403 – 1. patro

731 130 723 – 2. patro

Webové stránky MŠ:

fitskolka.webnode.cz

Emailová adresa MŠ:

ms-fit@mubo.cz

2. Popis zařízení:

Provozní doba MŠ:                            6:00-16:00 hodin

Kapacita dle zřizovací listiny:            dětí 100

Počet tříd:                                          4

Počet dětí ve třídě:                            25

Personál:                                             8 pedagogických pracovníků včetně vedoucí učitelky

                                                           2 provozní zaměstnanci

                       

3. Provoz mateřské školy

 • Děti se scházejí od 6:00 hodin na 2. patře ve třídě Čiperky a Bumbrlíci
 • Děti se rozcházejí od 15.30 hodin na 1. patře ve třídě Človíčci a Zvídálci.
 • Ráno přivádějí zákonní zástupci děti do MŠ do 8.00 hodin. Po domluvě s třídní učitelkou lze ve výjimečných případech (lékař, logopedie apod.) dítě přivádět do mateřské školy později.
 • Ranní svačinku mají děti od 8.30 do 9.00 hodin.
 • V době od 9.30 do 11.30 hodin jsou děti mimo budovu MŠ.
 • Pokud dítě odchází domů po obědě, zákonní zástupci toto musí předem sdělit paní učitelce a dítě si vyzvednout v době od 11.45do 12.00 hodin.
 • Z MŠ si dítě vyzvedávají zákonní zástupci nebo jimi pověření zástupci, pro které musí být vystaveno ”Zmocnění”. Bez tohoto písemného zmocnění paní učitelky nevydají dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci.
 • Do MŠ dítě dochází pravidelně. Pokud dítě onemocní nebo si je zákonní zástupci chtějí ponechat doma, je potřebné jej ihned omluvit.
 • Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
 • Informace o připravovaných akcích jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně tyto nástěnky sledovat.

 

Odchody z MŠ:         11:45-12:00 hodin      po obědě odcházející děti

                                    13:45- 15: 55 hodin     celodenní děti

                                    16.00 hodin                 ukončení provozu MŠ

Uzamčení MŠ:            8.00  hodin

                                      8:15 hodin    úklid schodiště

                                    10:00 hodin    odchod dětí na pobyt venku

                                     12:00 hodin   úklid schodiště

                                     16:00 hodin   ukončení provozu

 

Provoz mateřské školy od 6:00 do 16:00 hodin.

4. Režim dne v MŠ

            MŠ doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj a pro navazující vzdělávání v ZŠ.

MŠ pracuje ve volném výchovně vzdělávacím režimu, respektuje věkové a individuální zvláštnosti dětí i jejich potřeby a biorytmus. Pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

Ranní blok 

6:00-8:00        scházení dětí, volné hry a činnosti, individuální a skupinové řízené činnosti dle tematických programů tříd,  komunitní kruh, pohybové aktivity

8:30-9:00        hygiena, svačinka

Dopolední blok

9:00-9:30        řízená činnost dle ŠVP

9:30-11:15   příprava na pobyt venku, pobyt venku je přizpůsobován roční době, počasí a stavu ovzduší

11:15-12:30    příprava na oběd, oběd, ústní hygiena, příprava na odpočinek

Klidový blok  

12:00-13:30    dle individuálních potřeb dětí: odpočinek na lehátku, spánek, relaxační techniky, autogenní trénink, poslech pohádek a jiných textů, zpěvu, hudby, klidové hry a individuální činnosti, foukání flétny, grafomotorické činnosti, volné a řízené činnosti dle programu tříd, příprava dětí na vstup do ZŠ dle individuálních plánů,

Odpolední blok

 13: 30- 14:00   příprava na svačinu, svačina.

14:00-16:00    spontánní hry do odchodu dětí,

společné činnosti rodičů a dětí,

slavnosti, akce, programy

" Režim dne“ je umístěn v šatnách jednotlivých tříd.

 

Hra

            Spontánní hry probíhají celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkou ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí. Didakticky cílené činnosti probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelky s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí, při vzájemném propojení jednotlivých vzdělávacích oblastí - citové a sociální, smyslové a poznávací, pohybové a estetické.

 

Pohybové aktivity

            Při tělovýchovných aktivitách dbají pedagogičtí pracovníci zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí, upozorňují na případná nebezpečí, zajišťují soustavnou pomoc při cvičení, bývají na nejrizikovějším místě. Ve třídě zařazují jen takové pohybové aktivity, které omezený prostor dovolí. Využívají zejména tělocvičnu, kde před zahájením cvičení zkontrolují bezpečnost tělovýchovného nářadí.

Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne:

 • denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry
 • v průběhu pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
 • 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
 • denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pohybu venku

 

Pobyt venku

            Minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 9:30 – 11:30, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Během pobytu venku děti mají pokrývku hlavy, sluneční brýle, ochranný krém s UV faktorem.

Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod 10 C°, při silném větru, dešti a při inverzích. Co nejvíce využíváme školní zahradu, která je plně oplocená, vhodná pro sport i pro vzdělávání, poskytuje dětem rozmanitý terén, pískoviště, travnatou i tvrdou plochu.

Pro pobyt venku je využíváno i nejbližšího okolí MŠ. Při vycházkách pedagogičtí pracovníci

učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistily jejich bezpečnou chůzi. Chodí po

chodníku vždy vpravo, dbají na bezpečné přecházení vozovky, před přecházením děti uklidní

a plně soustředí. Používají dopravního terčíku a první a poslední dvojice výstražné vesty.

Kde není chodník, chodí po levé krajnici s tím, že na více zatížených místech či nepřehledných úsecích je bezpečnější, aby děti šly po jednom za sebou. Pokud jde se skupinou jako doprovod pouze jedna osoba, jde vzadu, aby měla neustálý přehled o celé skupině a mohla udržovat pořádek a kázeň. Včele skupiny by pak mělo jít to z dětí, na které se učitelka může nejvíce spolehnout.

Učitelky průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě.

Prověřují každé místo v přírodě, kde si děti hrají. Při pobytu venku jsou využívány činnosti řízené i spontánní: sezónní činnosti, tvořivé, praktické a kognitivní činnosti, pohybové a sportovní hry, turistika.

 

Na školní zahradě

            Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a dle toho organizují činnosti tak, aby předcházely úrazům. Zahrada je uzavřená a je přehled o hrajících si dětech na uvedené ploše. Učitelky průběžně kontrolují stav vybavení. Pro hraní dětí s pískem, je určená ohraničená plocha s možností výměny písku, který vyhovuje hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 238/2011 Sb. Pedagogický pracovník provede kontrolu pískoviště, zda se v něm nenachází předměty, které by mohly děti hrající si v pískovišti ohrozit - vizuální kontrolu, prohrábnutí písku.  Zajistí odstranění cizích předmětů hygienicky bezpečným způsobem. Po ukončení pobytu venku zajistí pedagogický pracovník kontrolu pískoviště a zajistí jeho zakrytí,  které zamezuje přístupu zvířat a náhodnému znečišťování.

            Provozní pracovnice zajišťuje otevírání a zamykání bran pro přístup dětí a rodičů do areálu školy. Areál školy je označen zákazem vstupu pro cizí osoby, areál je zabezpečen plotem.

 

Odpočinek

            Probíhá individuální formou dle potřeb dětí /také po vzájemné domluvě s rodiči/. Nespavým dětem po 20 minutách poskytujeme náhradní nabídku činností např. výtvarná činnost, rozvíjení jemné a hrubé motoriky, pracovní listy, apod. Děti odpočívají na lehátkách. Během odpočinku děti vždy mohou individuálně uspokojit své hygienické potřeby. Lůžkoviny jsou označeny značkou dětí.

Odpoledne mají rodiče možnost, kdykoliv se s dětmi ve třídě zapojit se do činnosti. Každý den máme s rodiči ústní kontakt, při předávání dítěte a odchodu dítěte z MŠ. O dění ve školce a o připravovaných akcích, pravidelně informujeme rodiče prostřednictvím nástěnky v přízemí školky, v šatnách jednotlivých tříd a prostřednictvím webových stránek.

 

Stravování

            Stravování dětí v MŠ je celodenní a je zajišťováno ŠJ ZŠ ČSA v Bohumíně. Úhrada stravného a školného se provádí bezhotovostní platbou k 20 dni v měsíci. Omluvit dítě z docházky a stravování lze do 12:00 hodin den předem. Stravování je zajištěno v 3 hodinových intervalech.

-   8.30 –   9.00  dopolední svačina

- 11.15 – 11.45  oběd

- 13.30 - 14.00  odpolední svačina

 

Stolování

            Na svačinky využíváme servírovací stolek, na kterém je jídlo připravené, děti si samostatně chystají tácek, pití v hrníčku (starší děti si mohou nápoj nalít samostatně).

U oběda si děti samy prostírají /příbor, ubrousek, pití/, polévku nalévá učitelka, pro hlavní jídlo si děti chodí samostatně do kuchyňky, kde si mohou říci o množství jídla, salátové přílohy si děti mohou naložit sami. Po jídle odnášejí talíř a příbor na servírovací stolek /příbory do košíku a talíře na hromádku/, ubrousek po použití házejí do koše.

Rodiče jsou aktuálně informováni o skladbě jídelníčku na nástěnce v šatně a webových stránkách.

Hlášení o počtu obědů je sdělováno do 12:00 hodin formou elektronických odhlášek.

 

Pitný režim

            Během celého dne děti mají možnost dle své potřeby se napít buď čaje nebo jiného nápoje z nápojového zásobníku. Na přijímání tekutin dětmi dohlížejí učitelky. V teplých měsících je pití podáváno také během pobytu  na školní zahradě.

 

 Otužování

            Probíhá každodenním otužováním vzduchem během pobytu venku, pravidelným větráním  tříd, kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ. Školnice sleduje vytápění tříd a reguluje teplotu. V období podzim a zima jednotlivé třídy absolvují lx týdně pobyt v solné jeskyni, starší děti 1x týdně saunování. Jednou do roka předškolní děti absolvují školu v přírodě.

 

 Hygiena

            Děti dle své potřeby samostatně navštěvují toaletu, malým dětem je pomáháno při používání toaletního papíru. Po použití WC, před a po každém jídle, nebo činnosti to vyžadující se děti samostatně umývají a utírají do ručníku na své značce. Zde mají také svůj hřeben, který je jednou týdně umýván a desinfikován společně s kelímkem na zuby. Po obědě si děti čistí zuby svým označeným kartáčkem, zubní pastu malým dětem dává učitelka, velcí si pastu dávají sami. Mladší děti si ústní dutinu pouze vyplachují.

5. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

Způsob a intenzita větrání

Pravidelné větrání, podle aktuálního stavu ovzduší:

- ráno před příchodem dětí na třídu intenzívní vyvětrání

- v průběhu dne krátké, ale intenzívní větrání

- během odpoledního odpočinku dětí

Teplota vzduchu

Prostory určeny ke hře jsou vytápěny na 20oC až 22oC.

Kontrolu teploty vzduchu zajišťuje školnice, každá třída je vybavena nástěnným teploměrem.

Osvětlení

Třídy i herny jsou dostatečně osvětleny denním i umělým světlem.

Ochranu před oslněním zajišťují v oknech žaluzie. Povrchy pracovních ploch nejsou lesklé.

 

6. Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Výměna prádla:                     Ručníky           1x týdně /častěji podle potřeby/

                                               Pyžama           1x týdně /perou rodiče/

                                               Lůžkoviny      1x měsíčně / BMN a.s /

 

            Praní a mandlování prádla je v mateřské škole zajištěno BMN a.s. Špinavé ručníky a ložní prádlo provozní pracovnice sesbírá a odnese. Teprve pak ve třídě převléká čisté ložní povlečení. Špinavé a čisté prádlo se nesmí křížit. Prádlo se ukládá do skříně. Skříně se pravidelně větrají a 1x měsíčně dezinfikují. Při výskytu infekčního onemocnění se ručníky a ložní prádlo vymění ihned a vyperou s použitím dezinfekčního prostředku. Kontaminované prádlo se vymění a vypere ihned.

 

Ukládání lehátek

Lehátka určená pro odpočinek dětí jsou uložena v zadní části třídy, mohou se kdykoliv rozmístit (záleží na počtu přítomných dětí) tak, aby vyhovovala příslušným rozměrům dle zákona. Lůžkoviny a pyžama jsou denně provětrávány, větrání probíhá za asistence uklízečky či školnice.

 

7. Hygienicko-protiepidemický režim

            Za řádné provádění úklidu a dezinfekce v prostorách mateřské školy zodpovídá školnice,  zároveň zodpovídá za nákup a evidenci čisticích a dezinfekčních prostředků a z jejich správné použití.

 

Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině zákonný zástupce povinen neprodleně oznámit učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.)

 

Při náhlém onemocnění dítěte v MŠ jsou zákonní zástupci telefonicky ihned informováni a podle svých možností by si měli dítě po dohodě s učitelkou co nejdříve vyzvednout z MŠ. Po nemoci by měli zákonní zástupci přinést potvrzení od lékaře, že je dítě schopné vrátit se do kolektivu dětí do MŠ.

 

Způsob a četnost úklidu a čištění.

Denně:

- setření na vlhko: všech podlah, nábytku, okenních parapetů, rukojetí splachovadel,

krytu topných těles a klik

- vynášení odpadků,

- za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových

mís, sedátek na záchodech

Týdně:

- omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů

- umytí kelímků k ústní hygieně, dezinfekce hřebenů

- dezinfekčním prostředkem setření podlahových ploch, okenních parapetů, nábytku

2x ročně:

- umytí oken včetně rámů

- umytí svítidel

- celkový úklid všech prostor školy

 

Malování:

- třídy mateřské školy - 1x za dva roky

V celém objektu MŠ je zákaz kouření (budovy, přilehlá zahrada), a to podle zákona č. 379/2005 sb., dále zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů.¨

 

8. Provozní     řád   školní    zahrady

            Zahradu využívají děti od 3 do 6 let. Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům MŠ. Zahradní areál je určen k pobytu a hrám dětí pouze v přítomnosti učitelky MŠ a při společných akcí (zahradní slavnost, čarodějnice, brigády apod.) pod dohledem rodičů.

Při společných akcích rodiče zodpovídají za zdraví a bezpečnost svých dětí.

            Zahrada MŠ je uzavřena (celý areál je oplocen) a pedagogové mají přehled o hrajících dětech na uvedené ploše. Po ukončení provozu MŠ v 16.00 hodin je zahrada uzamčená.

Denní úklid venkovní hrací plochy:

 • úklid odpadků z plochy zahrady
 • úklid a podle potřeby přehrabání pískoviště v doskočišti
 • hrabání a odstranění listí v okolí vchodů a pískoviště
 • pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků

Průběžná péče o herní prvky:

 • okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad a nedostatků
 • nátěry dřevěných prvků dle potřeby

Péče o zeleň:

 • sekání a úklid trávy – dle potřeby
 • drobné prořezy keřů a dřevin – dle potřeby
 • hrabání a úklid listí – dle potřeby
 • zametení chodníků a hrací plochy – dle potřeby (provádí školnice)

Roční revize herních prvků:

 • Provozní kontrola se provádí 1x ročně (písemná zpráva)

Případná oprava:

 • záruční opravy provádí dle smlouvy výrobce a dodavatel

Bezpečnost dětí

Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a podle toho organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům / Pracovní řád pro učitelky/

Denně poučí děti o bezpečném používání herních prvků. Pro hraní dětí s pískem, je určená ohraničená plocha s možností výměny písku, který vyhovuje hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 238/2011 Sb. Pedagogický pracovník provede kontrolu pískoviště, zda se v něm nenachází předměty, které by mohly děti hrající si v pískovišti ohrozit - vizuální kontrolu, prohrábnutí písku.  Zajistí odstranění cizích předmětů hygienicky bezpečným způsobem. Po ukončení pobytu venku zajistí pedagogický pracovník kontrolu pískoviště a zajistí jeho zakrytí,  které zamezuje přístupu zvířat a náhodnému znečišťování.

             Před ukončením pobytu venku je povinnost dětí a učitelek uklidit veškeré hračky a uložit do skladu pod uzamčením. Školnice průběžně kontroluje celkový stav zahrady.

Venkovní  vybavení

 • 2x krytá dětská pískoviště /1x ročně desinfekce, výměna písku dle potřeby/
 • 1x skluzavka / pro malé i velké děti/
 • 1x  sestava průlezek / dřevo – žebřík, lana, šplh/

       Ostatní  plocha

 • Asfalt pro pohybové hry

            Každý, kdo vstupuje do areálu MŠ, je povinen udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat papíry a odpadky na zem, neničit zařízení MŠ.

            V celém areálu je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu, užívání návykových látek. Rozdělávání ohně je povoleno pouze v místě tomu určeném (ohniště) vždy pod dozorem dospělé osoby.

Do areálu MŠ není z hygienických a bezpečnostních důvodů dovoleno vodit psy ani jiné domácí mazlíčky.

 

9.  Zákaz kouření

            Dnem 1. ledna 2006 nabývá účinností zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. V paragrafu 8 ods.1 písm.b) zákona se stanoví zákaz kouření ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení.

 

10.  Závěrečná ustanovení

            Provozní   řád   MŠ   je  zpracován  v  souladu  se  zákonem  č. 561/2004  Sb.,  školský zákon v platném  znění,  v  souladu s  vyhláškou  MŠMT  14/2005  Sb.,  o  předškolním  vzdělávání, zákonem   č.  258/2000 Sb.,  v  platném   znění,   o  ochraně  veřejného   zdraví   a  v  souladu s  vyhláškou  č.  108/2001 Sb.,  kterou se  stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu dětí a mládeže.

            S Provozním řádem jsou všichni zaměstnanci informováni na pedagogické poradě. Nově přijímaní zaměstnanci budou s tímto předpisem seznámeni před podpisem pracovní smlouvy.

Provozní řád je trvale umístěn na volně přístupném místě v MŠ a je závazný pro všechny zaměstnance MŠ.

Provozní řád byl projednán a schválen na poradě dne 30. 8. 2018 s účinností od 1. 9. 2018.

 

Vypracovala: Vilma Valentová   

                     vedoucí učitelka MŠ FIT