Novinka šk.roku 2011-2012

16.10.2011 13:09

 V zájmu zajištění propojenosti a plynulé návaznosti předškolního a základního vzdělávání  jsme ve FITŠKOLCE  na tento  tomto školní  rok  připravili  pro naše budoucí prvňáčky výchovně adaptační program s názvem   „ V září budu prvňáčkem  “  .

Realizace : 1x týdně , každé úterý od   12.45  do 13,30 hod. ve třídě ZŠ Dr.E.Beneše

Cíl projektu :

  • Adaptace dětí na nové prostředí , seznámení se třídou a pravidly chování  ve vyučování , příprava dětí na práci ve škole
  • Seznámení  zákonných zástupců dětí s cíli a záměry školy
  • Cíle na zaměření školní zralosti :
  • Rozvoj poznávacích procesů ( vnímání, představy , obrazotvornost , myšlení , paměť)
  • Rozvoj jednoduchých myšlenkových procesů ( porovnávání , třídění, určování vztahů a souvislostí)
  • Rozvoj slovní zásoby  , gramatické a artikulační správnosti řeči
  • Rozvoj cílevědomosti , soustředění , sebekontroly a sebeovládání
  • Rozvoj poznání  ( znát své jméno ,věk ,adresu , členy rodiny  , časové označení části dne  a roku , názvy dnů v týdnu , upevnění  časových a prostorových pojmů )
  • Rozvoj základních matematických představ ( základní geometrické tvary , prostorové vztahy a jejich vzájemnou polohu, pravolevá orientace , číselná řada , seskupování a uspořádání prvků na základě dějové a časové posloupnosti )

Většina cílů  zaměřených na školní zralost bude realizována formou cíleně zaměřených pracovních listů , které budou  předkládány rodičům a  po té zakládány  do záznamových archů.

V měsíci lednu proběhne ukázková hodina pro rodiče v dané třídě ZŠ spojená s představením   ředitelky   ZŠ , která   bude rodiče informovat o cílech  a záměrech  ZŠ , ŠVP  apod. 

 

 

 

Zpět